Terug

19-3539 - Hernieuwd profiel: Voor Museumpark Orientalis zoeken wij een Bestuurder

Locatie

Heilig Landstichting

Organisatie:
Museumpark Orientalis staat op een keerpunt. Het huidige interim-bestuur heeft met buitengewone inzet het museumpark weer “gereanimeerd”, maar nu moet Orientalis “aansterken”, geschikt gemaakt worden voor de toekomst.  Het park is nog niet in optima forma, ook al is er –met ondersteuning van de gemeente Berg en Dal– een start gemaakt met het wegwerken van de grootste achterstanden in het onderhoud van de gebouwen en het weer op peil brengen van de exploitatie en de bezoekersaantallen. Nieuwe doelgroepen kunnen worden aangeboord, het park behoeft een grondige facelift die aansluit bij de moderne beleefcultuur en waar plaats is voor grootschalige evenementen.

Het park heeft een enorm potentieel, waarvoor nog steeds geldt: ‘wat men nergens anders vindt’, het museumpark is het enige in zijn soort en opzet in Europa.
De besturen van Heilig Land Stichting (HLS) en Museumpark Orientalis zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar nieuwe dynamiek, waardoor haar aantrekkingskracht wordt vergroot. Een eigentijds beleefconcept binnen de setting van het totale gebied van de Heilig Land Stichting is daarmee de ambitie.
Samen met de HLS  is een toekomstplan ontwikkeld met als perspectief Orientalis op termijn om te vormen tot een eigentijds Cultuurpark Heilig Land. Een antropologische beleving.

Organisatorisch zal het fundament worden verzwaard. De nieuwe aanpak vraagt om kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de personele organisatie. Een extra investering in personeel -van de huidige 3,6 fte betaalde formatie naar 7 à 8 fte- is daarom noodzaak. In kwaliteit zullen er -vaak op projectbasis- mensen aangetrokken worden met competenties op de gebieden marketing, museumconservator en middelenbeheer als ook de benodigde co-financiering tot stand komt. Tevens zal de groep vrijwilligers en de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder uitgebouwd worden. Daartoe wordt een inmiddels gestart samenwerkingsverband met een landelijk opererend re-integratiebureau geïntensiveerd. Uiteindelijk zal naar verwachting de exploitatie sluiten, zodat er geen extra ondersteuning d.m.v. een exploitatiesubsidie (momenteel € 19.000,- per jaar) meer nodig is.

Dit met als missie en visie om vanuit een brede levensbeschouwelijke invalshoek en – indachtig artikel 1 van de Grondwet – vanuit het besef van gelijkwaardigheid tussen mensen een ontmoetingsplek te zijn voor het versterken van een vreedzame samenleving waarin sprake is van onderling vertrouwen en respect; een podium waar de gelijkwaardigheid tussen mensen en hun cultuur wordt uitgedragen en daadwerkelijk in dialoog tot stand komt.
Heilig Land Stichting/Orientalis realiseert haar missie door zich zo diep mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van mensen en hun cultuur. De levensloop – ‘circle of life’ – van mensen is leidend. ‘Beleven’ staat daarin centraal. Permanente attracties naast allerlei groot- en kleinschalige events gaan hand in hand in een eigentijds vrijetijdspark, inclusief dagverblijf en overnachtingsmogelijkheden, en onder een nieuwe vlag en een nieuw affiche: ‘Cultuurpark Heilig Land’.
Voor meer informatie zie het “Toekomstplan Cultuurpark Heilig Land” van oktober 2018.

Belangrijke thema’s en speerpunten
Bij het nadenken over de te volgen koers voor de komende jaren is kennis genomen van de toenemende belangstelling voor de oorsprong, geschiedenis, cultuur en betekenisgeving in onze westerse samenleving. De ontwikkelingen hierbij zijn een roep om meer respect, tolerantie, solidariteit en onderling vertrouwen. 
Het DNA van het Cultuurpark wordt gevormd door de drie Abrahamitische godsdiensten die hun oorsprong vonden in het Heilig Land: Jodendom, Christendom en Islam. In het hele park blijven zij getuigen van het ideaal van een vreedzame samenleving. Zij blijven onze inspiratiebron, én met een open blik en actieve verbinding naar andere levensbeschouwingen en religies. 

We doen dit door middel van de pijlers ‘dagelijks bezoek’, ‘evenementen’, ‘debat’ en ‘verblijf’ en onderscheiden daarbij twee ontwikkellijnen: De circle of life; de beleving van gelijkwaardigheid en het gebied zelf: erfgoed van wereldklasse.

De komende jaren zullen in het teken staan van het opnieuw “state of the art” maken van de gebouwen en de terreininrichting, het versterken van de organisatie, het ontwikkelen van nieuwe marketing instrumenten en het ontwikkelen en vormgeven van de belevingsconcepten.
Dit alles zal de komende drie jaar een investering vragen van 2,8 miljoen en daarmee zal de financiering/fondsverwerving ook een belangrijk speerpunt zijn voor het cultuurpark. De bezoekers-potentie zal zich van de huidige 70.000 richting 120-130.000 bezoekers ontwikkelen.

De relatie met de samenwerkingspartners Cenakelkerk, HLS, Stichting Feest van Licht en omgeving: gemeenten, provincie, omwonenden en de vereniging Vrienden van Orientalis zullen belangrijk zijn bij het realiseren van onze doelen.

De richtinggevers
Om dit alles, gevat in het Toekomstplan Cultuurpark Heilig Land in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een fulltime directeur en een bestuurder in deeltijd.
Beiden worden geacht collegiaal samen te werken en verantwoording af te leggen aan de raad van toezicht, waarbij de bestuurder eindverantwoordelijk is voor het geheel. Hierbij ligt bij de directeur het accent op de uitvoering van het beleid, terwijl de bestuurder een belangrijke rol krijgt in beleidsontwikkeling, externe relaties en fondswerving.


Resultaatverwachting bestuurder

Functieprofiel bestuurder


En verder:
U bent samen met de directeur het boegbeeld van het museumpark. U bent intern zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. U bent in staat om de inspirerende stip op de horizon om te zetten in resultaat en mensen daar naartoe te bewegen. Uw leiderschapsstijl is gericht op vertrouwen, delegeren en faciliteren, maar ook op aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten.

U vormt samen met de overige medewerkers een samenwerkingsgericht en complementair team. Op inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken. Samen met de leiding vervult u een voorbeeld- en voortrekkersfunctie en fungeert u als aanjager van excellente activiteiten, ondernemerschap, creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

De directeur geeft leiding vanuit een grote betrokkenheid bij de werkvloer. Hij/zij steunt en inspireert de medewerkers en toont vertrouwen in hun capaciteiten. Hij/zij heeft daarbij oog voor aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving mede gelet op medewerkers met een beperking of met afstand tot de arbeidsmarkt.

Bestuurder en directeur handelen primair vanuit het bezoekers/klantperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van museumparkbezoeker en medewerker de best denkbare belevenis tot stand komt. U ziet de stakeholders zoals gemeenten en de vereniging vrienden van Orientalis als belangrijke sparringpartners, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van professionals met hun kennis en ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het beleid.

U streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen beleving, museale activiteiten, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken. U bent samen verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal, waarbij de bestuurder de eindverantwoordelijkheid draagt.

Persoonskenmerken

 

Procedure:
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van de Raad van Toezicht. Zij worden daarbij ondersteunt door Wim Croes, adviseur van Brederijn 3.0.
Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met Wim Croes, via 06 53 864227.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature. De sluitingstermijn van de werving is op 18 oktober a.s.  Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen.
De CV’s van geschikte kandidaten zullen aan een selectiecommissie (bestaande uit enkele leden van de raad) worden gepresenteerd. Hieruit worden kandidaten gekozen die in aanmerking komen voor een gesprek met de selectiecommissie. De op basis van deze eerste selectieronde geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede gesprek met de selectiecommissie. De aldus gekozen eindkandidaten voeren een gesprek met de adviescommissie, bestaande uit de interim bestuurders.
Benoeming geschiedt daarna door de Raad van Toezicht.

Honorering
Het salaris zal in overeenstemming met de functie vastgesteld worden voor de directeur op basis van 4 dagen/week. Uitgangspunt is fulltime beschikbaarheid/bereikbaarheid. Voor de bestuurder zal een regeling op basis van beschikbaarheid getroffen worden.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug