20-3567 - Voor De Wever zoeken wij een lid Raad van Toezicht

- met een visie en aantoonbare ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen de zorg’ -

Locatie

Tilburg

De ideale kandidaat is een ervaren toezichthouder met een (bedrijfs)economische achtergrond die in staat is om vernieuwend mee te denken als het gaat om de ondernemende ontwikkelingen in de langdurige zorg en de toepassing van ICT en informatietechnologie in de bedrijfsvoering,


Organisatie
:
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in de regio Tilburg en werkt vanuit de visie “Maak van uw oude dag een nieuwe dag”.  Is een grote speler in de regio en een betrouwbare partner in de keten.
Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken ruim 3000 medewerkers en bijna 1100 vrijwilligers voor 2500 cliënten. De omzet is € 145 miljoen. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, één hospice en één kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met respect voor wat mensen willen.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.dewever.nl


De Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van De Wever, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De Raad heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij De Wever.
Daarbij heeft zij oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.
De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en vervult de werkgeversrol van de (leden van de) Raad van Bestuur.
Binnen de raad zijn een drietal commissies ingericht, te weten de Remuneratiecommissie, de Audit Commissie (Financiën en Vastgoed) en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De Raad van Toezicht handelt volgens van toepassing zijnde bepalingen in de wet, de Zorgbrede Governancecode, de ‘Visie op toezicht’, het zojuist ontwikkelde en vastgestelde Toezichtskader en de statuten en reglementen van De Wever. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.
Analoog aan de ontwikkeling van de organisatie naar een meer Rijnlandse besturing, waarbij verbinding, vertrouwen en vakmanschap voorop staan, zal ook de wijze van toezicht een daarbij passende ontwikkeling gaan doormaken.
In de Raad van Toezicht (die op dit moment bestaat uit 6 leden met elk een specifieke portefeuille) ontstaat per januari 2021 een vacature voor een lid.


Algemene eisen:
Onafhankelijk van de portefeuille zijn de volgende zaken nadrukkelijk van belang voor de leden van de Raad van Toezicht.

Specifieke eisen voor de huidige vacature:
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht van De Wever, het vastgestelde rooster van aftreden en de opgave waar de Wever (en dus de Raad van Toezicht) de komende periode voor staat, is gekozen om deze vacature open te stellen voor kandidaten met een visie en aantoonbare ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. We zijn op zoek naar een toezichthouder met een (bedrijfs)economische achtergrond, die in staat is om vernieuwend mee te denken als het gaat om de ondernemende ontwikkelingen in de langdurige zorg en ervaring heeft met complexe verandertrajecten. Kennis en ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering in organisaties met zelforganiserende teams (Rijnlands werken). Kan meedenken in businessmodellen in de zorg. Kennis en ervaring heeft bij de toepassing van ICT en informatietechnologie in de bedrijfsvoering, onder andere ten behoeve van forward reporting op basis van een Business Intelligence Systeem. De toezichthouder wordt gevraagd mee te denken en sparringpartner te zijn voor de bestuurder bij de ontwikkelingen op dit gebied.

Het is een pré als u daarnaast:


Overige informatie:

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact met hem opnemen via 06 13 247225; een uitgebreide profielschets kunt u downloaden via onze website.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.

Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)/integriteitsonderzoek. Dit is een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

De sluitingstermijn van de werving is op 2 december 2020. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 10 december a.s. bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen.
Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de voorzitter van de Raad van Toezicht is gepland op 15 december 2020. Gesprekken met twee benoemingsadviescommissie staan gepland op 7 januari 2021 en een afsluitend gesprek met de voltallige Raad van Toezicht op 14 januari a.s.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

 

N.B. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus zullen gesprekken “live” worden gepland of door middel van videobellen. Dit kan ook betekenen dat onder invloed van overheidsmaatregelen deze tijdsplanning in zijn geheel wordt gewijzigd. Wij volgen hierin de adviezen van de RIVM.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug