21-3592 - Voor Bernhoven zoeken wij een Medisch Directeur

- een daadkrachtig leider met hart én ziel voor Bernhoven -

Locatie

Uden

Organisatie:
Bernhoven is een algemeen ziekenhuis met verzorgingsgebied regio Oss-Uden-Meierijstad. Bernhoven heeft een breed zorgaanbod van een groot aantal medisch specialismen en richt zich primair op het verlenen van basiszorg. Zorg dichtbij waar het kan en elders indien nodig. Op enkele vakgebieden heeft Bernhoven een bovenregionale functie. Bernhoven biedt kwalitatief hoogwaardige zorg in een mensgerichte omgeving.
De mensen van Bernhoven zijn het hart van de organisatie. Zij werken allemaal vanuit dezelfde oorsprong, de belofte van Bernhoven. 


De belofte van Bernhoven/ Brand statement
‘Uit liefde voor mensen creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg’

De ambitie van Bernhoven is om in 2025 een gezondheidsorganisatie te zijn. Vanuit de belofte van Bernhoven; Uit liefde voor mensen creëren we samen de allerbeste gezondheidszorg. Daarnaast wil Bernhoven een flexibele en wendbare organisatie zijn die qua zorgaanbod actief aansluit op de ontwikkelingen in de zorgmarkt en de regio. Dat doen zij door invulling te geven aan de nieuwe strategie; Samen werken aan gezondheid, waarbij de vernieuwende standpunten 'Jouw gezondheid' voorop en 'Zorg dichtbij' centraal staan om de transitie te gaan maken van ziektezorg naar gezondheidszorg.

In 2014 is de start gemaakt met de realisatie van de “DROOM” strategie 2014 -2019. Hierbij lag de focus op de transitie van volume naar kwaliteit. Ook wel benoemd als betere zorg door minder zorg met als doel het realiseren van toekomstbestendige zorg voor de regio. Met deze strategie heeft Bernhoven een steen verlegd in het zorglandschap en heeft Bernhoven als organisatie op de kaart gezet door te laten zien dat het anders kan om de zorg samen toegankelijk te houden in Nederland. Deze ontwikkeling heeft veel impact gehad op de ontwikkeling van Bernhoven en op de ontwikkeling van het zorglandschap in Nederland. Naar de resultaten van de meerjarige strategie en intensieve samenwerking is onafhankelijk onderzoek gedaan door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (Scientific Center for Quality of Healthcare) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze evaluatie toont aan dat deze nieuwe koers werkt! Bernhoven is koploper: dappere artsen, verpleegkundigen en bestuurders hebben laten zien dat het anders kan. Dat konden ze niet alleen, maar in nauwe samenwerking met hun zorgverzekeraars en huisartsen.
In 2019 is met medewerkers, patiënten en netwerkpartners gewerkt aan de strategie 2020 - 2025. Door de coronacrisis is het strategieproces in de eerste golf getemporiseerd. In juni 2020 is het strategieproces weer opgepakt en is er gewerkt aan de strategische positionering en visievorming. Samen werken aan gezondheid is de naam van de nieuwe strategie.

De strategie voor 2020-2025 is gebaseerd op drie inhoudelijke pijlers: het leveren van passende zorg, het stimuleren en ondersteunen van gezondheid en vrij bewegen in het zorgnetwerk. Daarnaast zijn twee ondersteunende pijlers gedefinieerd; technologie in de zorg en excellente organisatie.
Bernhoven is baanbrekend in de wijze waarop zij zorg organiseren. Ze dragen actief uit waar ze voor staan en stimuleren de maatschappelijke dialoog hierover.

Bernhoven wil transformeren naar een gezondheidsorganisatie in 2025. Er wordt volop gewerkt aan een plan van aanpak om deze strategie de komende jaren te gaan implementeren met doorbraakinitiatieven.
Daarnaast is er een aangepast inrichtingsvoorstel van de (top)structuur die met ingang van 1 mei 2021 van kracht wordt. Met deze nieuwe inrichting wordt de effectiviteit van het werken in een matrixorganisatie versterkt: rollen en verantwoordelijkheden worden duidelijker en eigenaarschap en executiekracht worden vergroot. Op die manier kan de zorg nog beter georganiseerd worden en de bedrijfsvoering verder in effectiviteit toenemen.

Profiel medisch directeur:
De medisch directeur is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van Bernhoven vanuit medisch perspectief. Hierbij is van belang dat de inzet van vakgroepen optimaal is en kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt. De medisch directeur werkt bij het realiseren van deze ambities samen met de directeur financiën en bedrijfsvoering, de bedrijfsleider medische staf en de medisch leider Kwaliteit en Veiligheid.
Als lid van het directieteam is de medisch directeur medeverantwoordelijk voor de realisatie van de ambities van Bernhoven als geheel.
De medisch directeur is integraal verantwoordelijk voor het medisch zorgbedrijf en de vakgroepen die hierin werkzaam zijn.

Resultaatgebieden

  1. Strategie
  2. Procesmanagement
  3. Lijnmanagement

Resultaten

De medisch directeur ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van de algemeen directeur en is lid van het Directieteam van Bernhoven.
De medisch directeur geeft hiërarchisch leiding aan de medisch leiders, verpleegkundig leider en de vakgroep leiders en functioneel aan de bedrijfsleider medische staf.

Functie eisen
De medisch directeur die we zoeken is een medisch specialist met een daadkrachtige persoonlijkheid en uitstekende communicatieve vaardigheden, empathisch, een natuurlijk leider, toegankelijk en transparant.
Heeft affiniteit met de strategie van Bernhoven en een duidelijke visie op de zorg in de toekomst en is in staat deze visie over te brengen en te implementeren in de organisatie. Is in staat Bernhoven te positioneren (zowel extern als intern) en de samenwerking te zoeken in het externe (keten)netwerk.
Hij/zij schakelt gemakkelijk tussen strategisch/directieniveau en de werkvloer, is verbindend en motiverend, en zichtbaar in de organisatie. Heeft een luisterend oor voor alle medewerkers, hoort en spreekt hun taal, en kan hen inspireren en enthousiasmeren de droom van Bernhoven af te maken. De medisch directeur zorgt voor optimale samenwerking binnen het medisch zorgbedrijf en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke kaders.

Meer informatie:
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) klasse 5.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Bernhoven wordt in deze procedure begeleid door Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact met hem opnemen via 06 13 247225; een uitgebreide profielschets kunt u downloaden via onze website.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 13 juni a.s. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 22 juni 2021 bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met een lid van directieteam en voorzitter VMS is gepland op 30 juni 2021. Voor de overige data in de procedure verwijzen wij u naar de uitgebreide profielschets.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

 

N.B. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus zullen gesprekken “live” worden gepland of door middel van videobellen. Dit kan ook betekenen dat onder invloed van overheidsmaatregelen deze tijdsplanning in zijn geheel wordt gewijzigd. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug