14-0082 - Lid Raad van Commissarissen - Woonstad Rotterdam (afgerond)

Locatie

Rotterdam

Inleiding

Woonstad Rotterdam is een echte stadscorporatie: onze ruim 45.000 huurwoningen liggen binnen de gemeentegrenzen. Ook verhuren we in Rotterdam bijna 2000 winkels, bedrijfsruimten en garages en beheren we meer dan 6.500 koopwoningen die zijn verkocht onder maatschappelijke voorwaarden. Het beheerd kapitaal bedraagt € 3,7 miljard.

Woonstad Rotterdam zorgt voor goede, duurzame en betaalbare woningen voor Rotterdammers met een smalle beurs en, in mindere mate voor middeninkomens, daar waar de markt daarin niet voorziet. Wij zien onze taak breder dan uitsluitend het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen: ook de woonomgeving is belangrijk, want wonen houdt niet op bij de voordeur. Daarom werken wij aan gedifferentieerde, veilige stadswijken met goede voorzieningen. Dit doen wij samen met de gemeente en andere partners. Betrokken bewoners zijn hierbij essentieel.

Onze nieuwe ondernemingsstrategie speelt in op de grote veranderingen in het speelveld en geeft richting aan onze bijdrage aan de ontwikkeling van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad.

Woonstad Rotterdam opereert binnen haar kernopdracht en loopt voorop in kostenbeheersing. De organisatie is ontstaan op 1 augustus 2007 uit een fusie tussen Woningbedrijf Rotterdam en de Nieuwe Unie. Sinds dat moment is in dialoog met management en medewerkers (ondernemingsraad) voortdurend gewerkt aan de verbetering van werkprocessen, aan management development en de organisatiestructuur.

Dit alles maakt de corporatie betrouwbaar en financieel stabiel.

De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Het managementteam wordt gevormd door 3 regiodirecteuren en een aantal (staf)managers.

Bij Woonstad Rotterdam werken zo’n 450 mensen (fte).

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden ondernemingen en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Daarbij onderschrijft de RvC de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen en aanbevelingen.

Volgens de statuten bestaat de Raad van Commissarissen uit ten minste zeven en ten hoogste negen personen. Twee leden worden benoemd op voordracht van de Klantenraad en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad.

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies:

• Remuneratiecommissie

• Auditcommissie

• Commissie Kwaliteit & Duurzaamheid

In overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties hanteert Woonstad Rotterdam een maximale zittingsduur van twee keer vier jaar.

De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, samenstelling en activiteiten voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen; deze ligt vast in het reglement RvC.

De Raad van Commissarissen evalueert periodiek het eigen functioneren.

Commissarissen houden hun deskundigheid op het gebied van toezicht en governance op peil door het volgen van seminars, contacten in het veld en met de organisatie en bijeenkomsten.

Profiel

Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen geldt als algemeen uitgangspunt dat u beschikt over:

De deskundigheidsgebieden binnen de raad zijn de volgende:

1. Financiën, bedrijfseconomie, treasury

2. Juridische zaken

3. Bedrijfskunde

4. Human Resources Management en Organisatieontwikkeling

5. Volkshuisvesting, inclusief participatie

6. Stedelijke ontwikkeling, planologie

7. Ontwikkeling, bouw en commercieel beheer van vastgoed

8. Zorg, welzijn en sociale zaken (inclusief wijkaanpak en participatie)

9. Openbaar bestuur

In het kader van een goede spreiding van deskundigheden vragen wij van u:

Kennis van Human Resources Management en Organisatieontwikkeling en Ervaring met/bekendheid met het Openbaar Bestuur

Benoeming vindt plaats op (bindende) voordracht van de Ondernemingsraad.

Meer

Uw belangstelling voor de functie van Lid Raad van Commissarissen kunt u kenbaar maken door het toezenden van uw CV vergezeld van een motivatiebrief.

U kunt deze vóór 18 september toezenden aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele nadere informatie kunt u haar telefonisch benaderen: 0346-354354.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug