14-0106 - Voorzitter Raad van Toezicht - Stichting Kinderopvang Oegstgeest (afgerond)

Locatie

Oegstgeest

Inleiding

Stichting Kinderopvang Oegstgeest verzorgt de opvang van circa 1500 kinderen in negen kindercentra in Oegstgeest. SKO biedt kinderdagopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang, vakantieopvang en peuteropvang. Met een omzet van € 4,8 miljoen per jaar en 65 FTE aan medewerkers is zij een middelgrote organisatie. De organisatie profileert zich als een wijkgerichte, flexibele maatschappelijke onderneming.

SKO is een financieel gezonde organisatie met een uitstekende reputatie.

Er heerst een goede sfeer, waarin kwaliteit, vertrouwen en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Ouders ervaren een grote mate van toewijding en steun.

Dit neemt niet weg dat er nog vele uitdagende strategische-, tactische- en operationele opgaven liggen voor de komende tijd. Voorbeelden hiervan zijn:

De organisatie wordt bestuurd door een directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid, stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast, benoemt de directeur, besluit over fusie, juridische samenwerking, ingrijpende wijzigingen in organisatiestructuur, de aard van de activiteiten en het pedagogisch beleid.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 5 leden. De Raad vergadert zes keer per jaar met de directeur. Daarnaast voert de Raad één keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Oudercommissie.

De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en de werkwijze in een reglement. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 3 jaar waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn.

De Governance Code Kinderopvang vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Functieomschrijving

U draagt zorg voor de organisatie van het toezicht houden en u bedenkt, binnen de statutaire kaders en in samenspraak met de overige leden van de Raad, de wijze waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Vervolgens ziet u toe op de implementatie van het gekozen systeem en bestuurt -in samenspraak met de Raad en waar nodig de directie - de informatievoorziening. U bewaakt de formele besluitvorming en bewaakt de kwaliteit van de genomen besluiten.

Naast de toezichthoudende taak staat de Raad de directeur-bestuurder als adviseur ter zijde. Als adviseur denkt de Raad inhoudelijk mee over bepaalde thema’s. De voorzitter van de Raad bewaakt de adviserende rol van de Raad en voorkomt dat de Raad zich mengt in het bestuur.

De voorzitter is verantwoordelijk voor de werkgeverstaken van de Raad van Toezicht en maakt qualitate qua deel uit van de remuneratiecommissie.

De voorzitter draagt zorg voor de verantwoording van de Raad en de jaarlijkse zelfevaluatie.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht.

Profiel

Meer

Diemen & Van Gestel ondersteunt SKO in de procedure. Voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie vindt plaats op 9 en/of 11 maart 2015 in de avond.

Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief ontvangen wij graag vóór 16 februari ter attentie van drs. Monique Brummans, Directeur.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug