16-0166 - Voorzitter Raad van Bestuur - Stichting Kinderopvang Humanitas (afgerond)

Locatie

Zuid-Oost Nederland

ALGEMEEN

Stichting Kinderopvang Humanitas is één van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland met meer dan 300 vestigingen en circa 2.000 werknemers. De activiteiten van Kinderopvang Humanitas zijn met name geconcentreerd in Zuid en Oost Nederland.

Kinderopvang Humanitas biedt kinderopvang in Kinderdagverblijven, Centra voor Buitenschoolse Opvang, Peuterspeelzalen en Gastouderopvang. De deskundigheid van de organisatie wordt ingezet op lokale kleinschalige vestigingen. Er wordt voortdurend geïnvesteerd en geïnnoveerd in kwaliteit, pedagogiek en personeel. Kinderopvang Humanitas participeert daarnaast actief in (maatschappelijke) netwerken. Duurzaamheid, hoge kwaliteit en maatschappelijk ondernemerschap staan hoog in het vaandel.

De organisatie kreeg drie maal op rij de FD Gazelle Award: een prijs voor snelle groeiers met behoud van kwaliteit. Duurzaamheid (People, Planet, Profit) is een belangrijke waarde die terugkomt in de uitvoering van dienstverlening. Dit is beloond met de landelijke prijs voor duurzaam denken en doen in de kinderopvang: de Groene Giraf. Kinderopvang Humanitas heeft het initiatief genomen om samen met KIK (vereniging van twaalf kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang), Partou en BOinK (Belangenvereniging ouders in kinderopvang en peuterspeelzalen) een bijzondere leerstoel in te stellen én te financieren. De betrokken organisaties onderschrijven het belang van een hoogleraar die onderzoek verricht naar met name de kwaliteit van de kinderopvang, de ontwikkeling van de sector en de meerwaarde van kinderopvang voor het kind. De leerstoel Kinderopvang en Educatieve Voorzieningen valt onder de Universiteit van Amsterdam.

Kinderopvang Humanitas is een toonaangevende speler in de markt vanwege de hoge kwaliteit van het aanbod en de actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland. Het pedagogische belang voert de boventoon. De kracht en expertise van een grote organisatie staan ten dienste van wat lokaal in de kindercentra en door gastouders aan kinderen en hun ouders geboden wordt.

De organisatie werkt vanuit een visie waarbij de mens centraal staat en verantwoordelijkheid neemt voor het samenleven met elkaar. Op landelijk niveau levert zij tevens een bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de ontwikkeling, kwaliteit én positionering van kinderopvang.

Kinderopvang Humanitas kent een informele cultuur. Het bieden van top kwaliteit is diep verankerd in de organisatie. De organisatie is ondanks de geleverde kwaliteit bescheiden en wordt daarom gewaardeerd. Lokaal laten de kindercentra zien waar ze goed in zijn door periodiek klein- en grootschalige activiteiten te organiseren, zij timmeren aan de weg door samenwerking met scholen, sport- , cultuur- en welzijnsverenigingen en participatie in lokale (buurt)activiteiten.

ONTWIKKELINGEN

Kinderopvang Humanitas heeft in de periode 2007-2010 een sterke groei gekend. De organisatie groeide van 1.000 naar 3.000 medewerkers. De laatste jaren stond de sector sterk onder druk: het overheidsbeleid, marktverzadiging en demografische ontwikkelingen hebben de vraag naar kinderopvang sterk doen krimpen. De organisatie kende hierdoor een omzetdaling van circa 35-40% in de afgelopen drie jaar, hetgeen in lijn is met het gemiddelde in de sector.

Het dieptepunt in de sector lijkt te zijn bereikt. Nu van overheidswege € 300 miljoen extra aan de sector beschikbaar is gesteld, is er enige verlichting voor de branche.

Kinderopvang Humanitas heeft in een vroeg stadium geanticipeerd en sterk gestuurd op kosten en rendement (sluiten van locaties, afscheid nemen van personeel, het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten). Tevens is er geïnvesteerd in goede stuur- en managementinformatie. De organisatie is mede hierdoor gezond, zowel wat betreft de liquiditeit, solvabiliteit als de eigen vermogenspositie (€ 20 miljoen). De omzet bedraagt nu circa € 75 miljoen.

De huidige dienstverlening biedt verschillende mogelijkheden richting de toekomst. Vragen die hierin actueel zijn hebben onder andere betrekking op deelname aan de brede school of participatie in integrale kindercentra. Deze en andere politiek-maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de sector continu in beweging is waar Kinderopvang Humanitas actief op anticipeert.

BESTUUR EN TOEZICHT

De Raad van Bestuur functioneert volgens een collegiaal model: de Voorzitter Raad van Bestuur is boegbeeld en treedt waar nodig op als primus inter pares. De huidige Voorzitter Raad van Bestuur is sinds 2001 werkzaam bij Kinderopvang Humanitas en is sinds 2006 Voorzitter Raad van Bestuur. Intern vallen P&O, Pedagogiek en Marketing & Communicatie onder het takenpakket van de voorzitter.

Het Lid van de Raad van bestuur houdt zich onder meer bezig met het financieel beleid en automatisering. De heer Egbert Schelhaas is sinds 2014 Lid Raad van Bestuur. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in verschillende financiële managementfuncties bij onder meer ASML, Deloitte, CRH en Philips.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De Raad van Bestuur stuurt naast de acht regiodirecteuren, de stafmanagers aan bestaande uit de directeur P&O, de manager Marketing & Communicatie, de manager Pedagogiek & Kwaliteitszorg, manager Automatisering, manager Inkoop en Logistiek en de business controller. De Raad van Bestuur delegeert de lijnverantwoordelijkheid aan de regiodirecteuren. Zij sturen op hun beurt locatiemanagers aan, die leiding geven aan pedagogisch medewerkers. Iedere regiodirecteur is verantwoordelijk voor de resultaten van locaties binnen een regio. De locatiemanagers geven leiding aan één of meerdere vestigingen. In totaal zijn er zo’n 55 locatiemanagers.

VACATURE

Rol Voorzitter Raad van Bestuur

Van de voorzitter Raad van Bestuur wordt nadrukkelijk verwacht dat hij/zij een aantal vervolgstappen zet rondom versteviging van het maatschappelijk ondernemerschap, profilering en het rendement van de organisatie in evenwicht met het behoud van de kwaliteit in dienstverlening. Nieuwe vormen van samenwerking met onderwijsorganisaties en partnerships met andere partijen zullen (moeten) worden geïntensiveerd. Op dit moment gaat de aandacht uit naar het creëren van meer ondernemerschap en ondernemingszin met als doel deze beter en lager in de organisatie te verankeren. De voorzitter Raad van Bestuur toont leiderschap, geeft ruimte en houdt feeling met de werkvloer. Is de bindende factor tussen alle geledingen en processen. Hij/zij is kwaliteits- en kostenbewust. Is een ontwikkelaar, bouwer en inspirator. En als het nodig is ook iemand die saneert. Heeft gezonde inhoudelijke nieuwsgierigheid. Weet op gepaste manier te zorgen voor het evenwicht tussen kwaliteit, pedagogiek en bedrijfsvoering.

Hij/zij vertegenwoordigt de organisatie in landelijke netwerken. Hij/zij combineert een duidelijke visie met een zakelijke, bedrijfsmatige aanpak en initieert de benodigde interne veranderingsprocessen. Het op gang houden van de onderlinge dialoog met management en medewerkers met als doel het verder verbeteren van processen en prestaties is daarbij essentieel, evenals een respectvolle, constructieve verstandhouding met de diverse geledingen, zoals Ondernemingsraad en Centrale Oudercommissie.

Kortom: een stevige, veelzijdige opdracht voor een ervaren en sterk ontwikkelingsgerichte bestuurder met een scherp oog voor mensen en processen, die initiatieven neemt, veranderingen in de externe omgeving positief weet te beïnvloeden, de organisatie ‘mee kan nemen’ in een deels nog ongewisse toekomst, maar ook niet terugdeinst voor besluiten die nodig zijn om het rendement van de organisatie te verbeteren.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden Voorzitter Raad van Bestuur

Eind 2014 heeft Kinderopvang Humanitas SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) en haar gelieerde stichtingen overgenomen. De integratie van SKE binnen Kinderopvang Humanitas heeft in 2016 nog veel aandacht.

UW PROFIEL

U beschikt over een academisch denk- en werkniveau en heeft bewezen vanuit een verantwoordelijke bestuursfunctie in een competitieve, klantgestuurde organisatie medewerkers te kunnen inspireren en te binden. Naast het hebben van een inhoudelijke drive, bent u financieel en bedrijfskundig onderlegd en beschikt u over kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie. Denkt in kansen en mogelijkheden. Heeft oog voor soms grote lokale verschillen. Heeft naast een externe focus ook aandacht voor de interne organisatie. Vindt het leuk te werken in een organisatie waar veel vrouwen werkzaam zijn.

Verder bent u bovenal een stevige en ervaren bestuurder in een complexe landelijke organisatie. Bent in staat om vanuit de veranderende omgeving en behoeften van klanten voorstellen te doen voor nieuwe verdienmodellen en aanpassingen van de organisatie. U beschikt over de vaardigheid om beheersmatige aspecten in relatie tot innovatie en groei van de organisatie te sturen. Brengt ondernemerschap in de organisatie. U heeft stevigheid en gezag richting RvT, intern en naar (toekomstige) partners.

U heeft affiniteit met de sector en een goed gevoel voor politiek-maatschappelijke verhoudingen. U kunt geduld en begrip opbrengen voor de strenge regulering op het gebied van kinderopvang. U hoeft niet uit de sector afkomstig te zijn, maar dient zich deze wel snel eigen te maken. Ervaring in het aansturen van een decentraal ingerichte organisatie is een pré.

Competenties

Overige persoonlijke kenmerken

LOCATIE

Kinderopvang Humanitas heeft haar service organisatie gehuisvest in Heerlen. Het bestuur beschikt ook over representatieve kantoorruimte in Vught. In de praktijk zal de voorzitter van de Raad van Bestuur één dag per week in Heerlen zijn. Gelet op de grote spreiding naar regio’s en locaties, zal de voorzitter regelmatig in het land zijn teneinde de organisatie goed te kennen en voldoende zichtbaar te zijn.

REMUNERATIE

Het fulltime bruto jaarsalaris betreft maximaal ca. € 150.000, inclusief vakantiegeld en exclusief een variabele beloning. Het startinkomen is afhankelijk van de bereikte positie, kennis en ervaring op het tijdstip van benoeming. Daarnaast is er een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een lease auto. Stichting Kinderopvang Humanitas honoreert haar bestuurders conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO).

SELECTIEPROCEDURE

SOLLICITEREN

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 9 mei toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug