16-0178 - Directeur-Bestuurder - Woningstichting Barneveld (afgerond)

Locatie

Barneveld

WONINGSTICHTING BARNEVELD

Het woningbezit van woningstichting Barneveld bestaat uit ongeveer 4.000 verhuureenheden verspreid over de kern Barneveld en acht kernen. Daarmee bieden we huisvesting aan ongeveer 10.000 mensen, en dat doen we met ongeveer 50 medewerkers.

In de gemeente Barneveld zijn nagenoeg geen andere corporaties actief. Door de grote oppervlakte van de gemeente is het werkgebied omvangrijk en met circa 55.000 inwoners is de gemeente, en dus ook de woningstichting Barneveld een belangrijke speler op de Veluwe.

 

Barneveld heeft de ambitie om uit te groeien naar een gemeente met 70.000 inwoners.

In Barneveld komen de komende vier jaar de volgende thema’s met voorrang aan de orde:

Met name groei van de sociale huurvoorraad vraagt de komende jaren extra aandacht.

 

Woningstichting Barneveld heeft haar missie en visie als volgt geformuleerd:

“Ieder mens heeft behoefte aan een veilige basis om in te wonen en een vertrouwde omgeving om in te leven. Daarom werken we met passie voor Barneveld aan betaalbaar en prettig wonen.

Daarnaast houden wij ons bezig met maatschappelijke thema’s, samen met onze partners in zorg, welzijn en wonen. We kiezen bewust voor wat we doen en niet doen én durven ook te kiezen, staan open voor samenwerking en zijn duidelijk over wat wel en niet kan. Daar staan we voor.”

 

Wij hebben passie voor: mensen & wonen, duurzaam & betaalbaar en vitale wijken & kernen:

Kernwaarden

Bewust doen - Durven – Betrouwbaar - Met elkaar. Dat zijn de waarden die we delen. Vanuit deze kernwaarden en in het licht van de beweging die we met elkaar willen maken, sturen we de komende periode aan op een organisatie die:

Interne organisatie

De organisatie kent een tweelagen structuur. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. De managers van de drie afdelingen (Woondiensten, Financiën & Control en Ontwikkeling & Techniek) leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De managers en de directeur-bestuurder vormen gezamenlijk het managementteam van de organisatie.

Binnen de afdelingen zijn teamleiders aangesteld die de dagelijkse leiding over de medewerkers hebben en er zijn twee stafmedewerkers: de communicatieadviseur en de HR manager.

PROFIEL                                                                     

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten met de gemeente en andere samenwerkingspartners in het maatschappelijke middenveld en voor een zorgvuldig en constructief contact met de huurders en de huurdersorganisatie. De directeur-bestuurder zorgt er voor dat hij/zij een goed netwerk heeft of opbouwt in de Barneveldse samenleving en deze samenleving begrijpt en respecteert. De huurdersbelangenvereniging maakt hier nadrukkelijk deel van uit.

Daarnaast volgt de directeur de volkshuisvestelijke ontwikkelingen (lokaal, regionaal en landelijk) op de voet en is in staat om deze ontwikkelingen proactief en innovatief te vertalen naar het op te stellen en uit te voeren beleid van de Woningstichting Barneveld.

 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, het vaststellen en de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid, het financieel beleid en de projectontwikkeling. Daarnaast is hij/zij uiteraard verantwoordelijk voor het goed functioneren van de interne organisatie, waarbij hij/zij de verantwoordelijkheid voor deze zaken en het goed reilen en zeilen van de interne organisatie in belangrijke mate delegeert naar de drie leden van het managementteam.

Hij/zij stuurt de managers aan op de afgesproken afdelingsdoelstellingen en resultaatgebieden.

Daarbij is de directeur-bestuurder zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar voor alle medewerkers van woningstichting Barneveld en hij/zij ziet het als een uitdaging om het beste uit de organisatie en de medewerkers te halen, waarbij ook daadwerkelijk resultaten worden geboekt.

De directeur-bestuurder onderhoudt een open en constructief contact met de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Kennis en ervaring:

 Competenties:

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris is gebaseerd op de WNT. Woningstichting Barnveld valt in bezoldigingsklasse E van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen. De totale maximale bezoldiging inclusief pensioen, auto etc. bedraagt daarom € 131.000 bruto per jaar.

BIJZONDERHEDEN

Ondanks de vakantieperiode is ervoor gekozen om in de werving- en selectieprocedure te laten plaatsvinden in juli/augustus. Deelname aan deze procedure vereist tenminste uw beschikbaarheid in de periode van 22 juli tot en met 11 augustus.

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Sluitingstermijn van de vacature is 21 juli.

De eerste gesprekken bij Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 22 juli t/m 1 augustus.

Op donderdag 4 augustus vinden de eerste gesprekken met de selectiecommissie van de RvT plaats.

Op zaterdag 6 augustus de vervolggesprekken met de RvT.

Op 11 augustus is het gesprek van de eindkandidaat met de OR gepland en het gesprek met de Huurdersvereniging Barneveld. Beide organen brengen hun advies uit aan de RvT.

Beoogde aanstellingsdatum: 1 november 2016 of zoveel eerder als mogelijk.

 

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 21 juli toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354.

 

Soesterberg, 4 juli 2016

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug