17-0202 - Voorzitter Raad van Toezicht - GGZ Rivierduinen (afgerond)

Locatie

Leiden

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland en beslaat het gebied dat ligt tussen de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. De populatie in het verzorgingsgebied bedraagt circa 1,1 miljoen inwoners. GGZ Rivierduinen behandelt jaarlijks ongeveer 22.000 patiënten, circa 2500 medewerkers en een omzet van ca. € 160 miljoen.

Rivierduinen biedt de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van haar poliklinieken of klinieken als het moet. Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen ook bij Rivierduinen terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Rivierduinen onderhoudt nauwe samenwerkingsrelaties met de huisartsen, andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. En werkt met zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Haar professionele en deskundige medewerkers meten voortdurend de resultaten van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening.

Historie

De oorsprong van GGZ Rivierduinen gaat terug tot 1897, toen de gemeente Leiden kasteel Endegeest in Oegstgeest bestemde tot psychiatrische instelling onder leiding van professor Gerbrand Jelgersma. GGZ Rivierduinen in haar huidige vorm is een fusie organisatie. De laatste fusie dateert uit 2005; de Robert-Fleury Stichting en de Rijngeest Groep fuseerden toen tot GGZ Rivierduinen.

De ggz biedt zorg aan mensen met psychische problemen die variëren van milde klachten tot ernstige psychiatrische stoornissen. Voor lichte problematiek wordt zorg geboden door huisartsen, die steeds vaker worden ondersteund door verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns psychologen en algemeen maatschappelijk werkers. Specialistische zorg wordt geboden door vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters, door ggz-instellingen en door psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (paaz) en universitaire medische centra (umc). De huidige ggz-instellingen zijn vaak ontstaan uit fusies van regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg), regionale instituten voor beschermd wonen (ribw), algemene psychiatrische ziekenhuizen (apz) en verslavings- en forensische klinieken. Rivierduinen is daar zelf een voorbeeld van.

Marktwerking, toezicht en bekostiging

Tot 2012 kende de ggz één overzichtelijke bekostigingssystematiek, de AWBZ.

Na jaren van relatieve rust is de ggz in een ongekende dynamiek terecht gekomen met de introductie van marktwerking en de wijziging van de financiering.

Anno 2016 wordt de ggz uit verschillende bronnen ge?nancierd, uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Ministerie van Justitie ?nanciert de forensische ggz. De Zvw en de Wlz worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars, en de andere twee wetten door gemeenten.

Behalve met de zorgverzekeraars en gemeenten hebben ggz-instellingen voor hun ?nanciering te maken met banken en het Waarborgfonds. Daarnaast hebben ze te maken met veel toezichthouders, die elk op hun eigen terrein eisen stellen en verantwoording verlangen. Een greep: de Nederlandse Zorg Autoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. En last but not least laten patiëntenverenigingen zich steeds meer gelden en eisen binnen de instellingen cliënten- en familieraden hun positie op. De ggz is dus een sector met veel spelers en belanghebbenden. Het krachtenveld is complex.

GGZ Rivierduinen is de laatste jaren voor een substantieel deel afhankelijk van de financiering door 74 gemeenten in haar verzorgingsgebied, hetgeen een bewerkelijk verkoopproces met zich meebrengt en grotere financieringsonzekerheid. Bezuinigingen bij gemeenten worden in toenemende mate voelbaar binnen Rivierduinen. Dit heeft de laatste jaren geleid tot financiële en personele krimp in de organisatie. De organisatie is stapsgewijs aan het veranderen in een krimpsituatie hetgeen een stevige opgave is voor bestuur, directie, management en medewerkers. De waardering van de kwaliteit van zorg bij Rivierduinen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars is positief.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT (V/M)

Door het recente aftreden van de voorzitter, is de Raad van Toezicht op zoek naar een opvolger.

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen: 6 leden en de voorzitter.

Profieleisen voorzitter

In verband met de verhouding man-vrouw binnen de Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Aandachtsvelden

Profiel van de Raad van Toezicht als geheel

Profiel voor ieder lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt in haar functioneren ondersteund door het bestuurssecretariaat van GGZ Rivierduinen.

Honorarium

Het honorarium voor de Voorzitter Raad van Toezicht bedraagt € 19.500 (exclusief BTW en onkostenvergoeding) per jaar. De geschatte tijdsbesteding op jaarbasis is minimaal 20 dagen.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 april 2017 toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

 

Soesterberg, April 2017

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug