17-0221 - Domeinmanager Bedrijfsvoering - Werkorganisatie Druten-Wijchen (afgerond)

Locatie

Aanleiding 

Op 30 maart 2016 hebben de gemeenteraden van de gemeente Druten (19.000 inwoners) en Wijchen (41.000 inwoners) het besluit genomen om te komen tot een ambtelijke fusie. Met de bundeling van de ambtelijke capaciteit tussen de gemeente Druten en Wijchen ontstaat per 1 januari 2018 de nieuwe werkorganisatie Druten– Wijchen. Beide autonome gemeenten houden hun eigen gemeenteraad, college, griffie en gemeentesecretaris. Werkorganisatie Druten–Wijchen is er van, voor en door de twee gemeentebesturen, haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. De twee individuele gemeentebesturen treden op als opdrachtgever en als klant van de werkorganisatie. Het bestuur van de werkorganisatie (burgemeester en wethouder) treedt op als bestuurlijk opdrachtnemer. De directie van de werkorganisatie treedt op als ambtelijk opdrachtnemer.   

De nieuwe werkorganisatie 

De nieuwe werkorganisatie werkt vanuit de vier kernwaarden: verbindend, open, ondernemend en optimistisch. De nieuwe organisatie omvat ongeveer 400 medewerkers en telt vijf domeinen: Bedrijfsvoering, Publiekszaken, Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving, Strategie, bestuur en projecten.  

De hoofdstructuur van de werkorganisatie bestaat uit een directie (de beide gemeente-secretarissen), vijf domeinen, een concerncontroller en zelforganiserende teams. De directie, vijf domeinmanagers en de concerncontroller vormen samen het managementteam (MT). In het MT vindt afstemming plaats tussen de domeinen onderling en tussen de domeinen en de directie. Daarbij gaat het om het bewaken en beoordelen van de integraliteit en de voortgang in de uitvoering en ontwikkeling van de werkorganisatie.  

De domeinmanager 

In het kader van de opbouw van de nieuwe werkorganisatie wordt momenteel het nieuwe management gevormd. Naast de inmiddels drie benoemde domeinmanagers zijn wij op zoek naar twee domeinmanagers teneinde het managementteam te completeren, namelijk: 

De functie 

Als domeinmanager moet u vooral managen op de mens. Managen op inhoud is beperkt aangezien dat sterk belegd is bij de vakspecialisten. Uitgangspunt is het vertrouwen in de vakkundigheid van de medewerkers. Die werken in zelforganiserende teams. U levert, als verandermanager, een bijdrage aan de integrale ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie en aan de cultuuromslag die het samenvoegen van twee organisaties met zich meebrengt en u stimuleert en faciliteert de overgang naar ‘zelforganisatie’. Bij het formuleren van strategische doelstellingen, het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering van de werkorganisatie en uw domein wordt uw bijdrage verwacht. U ontwikkelt een (toekomst)visie voor uw domein en geeft daar op integrale wijze richting en sturing aan. En u bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse teamplannen. U bevordert de verbinding, afstemming , samenwerking en informatieuitwisseling binnen en buiten uw domein en adviseert over prioritering en bestuurlijke afstemming. Zo ook ten aanzien van de integrale domeinoverstijgende beleids-ontwikkeling, - uitvoering en - evaluatie.  

U heeft een integrale verantwoordelijkheid voor de rollen: managen, leiden, coachen en verbinden. U stemt af met andere betrokkenen in de organisatie, de teamcoaches, de collega domeinmanagers en de directie en stimuleert en faciliteert de verbinding tussen teams onderling en tussen teams en directie. U bent verantwoordelijk voor de cyclus van beoordelen, ontwikkelen en belonen van de teamleden. U draagt bij aan een heldere en soepele besluitvorming en ziet toe op een correcte uitvoering van besluiten voor wat betreft het eigen domein en doet dit op een resultaatgerichte manier.  

Algemeen 

Van iedere domeinmanager wordt het volgende gevraagd: 

Domeinmanager Bedrijfsvoering 

Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces binnen de werkorganisatie. Op hoofdlijnen zijn dat financiën (advies, beleid en administratie), P&O, juridische zaken, DIV en facilitaire zaken. Er zijn geen aparte bedrijfsbureaus per organisatieonderdeel. Wel wordt er, voor de herkenbaarheid en inhoudelijke betrokkenheid, gewerkt met eerste aanspreekpunten ( accounthouders) voor domeinen/teams. Het domein bestaat uit ongeveer 70 fte. 

De domeinmanager is een stevige persoonlijkheid die mensen binnen en naar buiten goed kan verbinden. Het harmoniseren van bedrijfsvoeringsprocessen. Het vermogen om door te prikken. Medewerkers bewegen om meer uitnodigend te zijn naar de vakdomeinen. Een dienende en inlevende grondhouding. Meedenken in oplossingen. De wereld is meer dan geld. Ervaring in de gemeentewereld. 

Diversiteit 

De nieuwe werkorganisatie Druten-Wijchen heeft belang bij divers en veelzijdig samengestelde teams. In dit geval bestaat, gelet op de samenstelling van het managementteam, bijzondere belangstelling voor vrouwelijke kandi-daten.  

Arbeidsvoorwaarden 

Deze functie is gewaardeerd in schaal 14 (maximum van de schaal ca. € 83.000 bruto per jaar inclusief vakantietoeslag). Een 36-urige werkweek; flexibele invulling mogelijk. De beoogde indiensttreding is per januari 2018 of zoveel eerder als mogelijk.

Solliciteren 

Druten-Wijchen laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 9 oktober toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354. 

Voor meer informatie over de functie en de organisatie verwijzen wij u naar het functieprofiel. Dit kunt u hieronder downloaden.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug