18-0250 - Lid Raad van Toezicht - Zorggroep Noorderboog (afgerond)

Profiel Innovatie, zorg, kwaliteit & veiligheid

Locatie

Meppel

 

ALGEMEEN

Zorggroep Noorderboog is een zorgaanbieder met een breed palet aan diensten en producten: thuiszorg (incl. Carepool B.V.), verzorging, verpleging en revalidatie. We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (dementie).
Wij vinden het belangrijk dat mensen in een prettige omgeving ouder kunnen worden en midden in de samenleving blijven staan. We willen mensen met een zorgvraag ondersteunen: zorgen voor een betere aansluiting tussen zorg thuis, verzorgd wonen in een woon-zorgcomplex en beschermd wonen in een verpleeghuis, waarbij eigen regie zo veel mogelijk op de voorgrond staat..
De dynamiek in de ouderenzorg en thuiszorg is groot, de complexiteit neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan de tekorten op de arbeidsmarkt in belangrijke zorg-beroepsgroepen en het toenemende belang van innovatieve technieken.
De kracht van Zorggroep Noorderboog is samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere overheden.

Het werkgebied van Zorggroep Noorderboog ligt in Zuidwest-Drenthe en Noordwest Overijssel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Meppel.
In de gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden heeft Zorggroep Noorderboog 15 locaties. Bij elkaar omvat het gebied ruim 100.000 inwoners.
Er werken ruim 1900 medewerkers en circa 1200 vrijwilligers. Wij bieden diverse vormen van zorg en behandeling, zowel voor onze bewoners als voor mensen die zelfstandig wonen:

Onze missie, waar we voor staan:


Zorggroep Noorderboog biedt persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een vraag om herstel en ondersteunt hen in het organiseren daarvan.


Onze visie, waar we voor gaan:

 

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

De Zorggroep Noorderboog heeft zich, onder leiding van de Raad van Bestuur (hierna RvB), ontwikkeld tot een betrouwbare kwaliteitspartner van naam en faam. De fusie is gerealiseerd, verdergaande integratie heeft de nodige aandacht. De kwaliteit van de zorg en dienstverlening is goed en voor verdere verbetering vatbaar. De financiële positie is solide, de contacten met regionale samenwerkingspartners constructief.

 

De Raad van Toezicht (hierna RvT) van Zorggroep Noorderboog bestaat uit 5 personen. Gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector wordt van de RvT en de RvB verwacht dat ze goed samenwerken in een sfeer van professionaliteit, zakelijkheid, transparantie, vertrouwen en ‘samen de schouders eronder’. Dat vraagt van alle betrokkenen een flinke inzet en een maximale betrokkenheid.

Bij de samenstelling van de RvT wordt o.a. gekeken naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en zorgachtergrond van de leden. De RvT hanteert de Zorgbrede Governance Code.

 

WAT WORDT VAN U VERWACHT ALS LID VAN DE RvT?

Naast bovenstaande competenties en vaardigheden wordt van u specifiek kennis over en ervaring gevraagd met innovatie in de zorg (bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen), kwaliteit en veiligheid binnen de (ouderen)zorg en organisatieontwikkeling. U zult lid zijn van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

 

De taak en werkwijze van de RvT zijn beschreven in de statuten van Stichting Zorggroep Noorderboog (1 januari 2017). De RvT heeft de volgende vaste commissies:

Van u wordt de volgende beschikbaarheid gevraagd bij vaste bijeenkomsten, in elk geval: vijf reguliere RvT vergaderingen; drie bijeenkomsten van de commissie Kwaliteit en Veiligheid; een tweedaagse thema-/studiedag en een (zelf)evaluatiebijeenkomst.
Daarnaast woont de RvT overlegvergaderingen van de Cliëntenmedezeggenschapsraad (twee maal per jaar) en de Ondernemingsraad (twee maal per jaar) bij.

 

AANSTELLING EN BEZOLDIGING

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar.

Voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt de Wet Normering Topinkomen.

De vaste bezoldiging voor het Lid bedraagt € 11.000 per jaar.
 

SELECTIEPROCEDURE

Voorselectie door Diemen & Van Gestel

Door middel van file-, netwerksearch en publicatie van de vacature op zowel de website van het bureau als die van Zorggroep Noorderboog en adverteren via Intermediair.nl, Stentor, Meppeler Courant en Steenwijker Courant worden kandidaten geworven. Kandidaten kunnen ook worden voorgedragen door de opdrachtgever zelf.

Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek bij het bureau.
Geschikte kandidaten worden op een longlist geplaatst. Deze longlist wordt aan de selectiecommissie gepresenteerd waarop deze een keuze maakt voor de kandidaten die men ook daadwerkelijk wil spreken.

 

Selectie bij de organisatie

De interne selectie bestaat uit:

SOLLICITEREN

Uw belangstelling voor de functie van Lid Raad van Toezicht kunt u kenbaar maken door het toezenden van uw CV vergezeld van een motivatiebrief.

U kunt deze per email vóór 25 mei toezenden aan Diemen & Van Gestel, info@diemenenvangestel.nl t.a.v. drs. Wilbert de Kroon, directeur.

Voor eventuele nadere informatie kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.

 

De selectieprocedure kent de volgende planning:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug