18-0299a - Lid Raad van Commissarissen - Profiel Vastgoed - Woningcorporatie Wetland Wonen (V/M) (afgerond)

Locatie

Vollenhove

ALGEMEEN

 

Wetland Wonen ( = WW ) is een woningcorporatie, gevestigd in Vollenhove in de Kop van Overijssel. WW heeft als doel om goede en betaalbare woningen, nu en in de toekomst, te bieden voor ieders woonwensen, met name voor mensen die hier vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf in kunnen voorzien. Met ruim 3.000 woningen in de gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle, biedt WW keus aan alleenstaanden, ouderen, mensen met een zorgvraag en gezinnen. Wetland Wonen verwacht de komende jaren te groeien naar ca. 3.400 woningen.

WW biedt niet alleen woningen maar wil ook zekerheid bieden in het 'wel' bevinden, woongemak, en wooncomfort, passend bij de woonwensen en situatie, een prettige woonomgeving met als doel ‘gewoon fijn wonen’.
WW is een maatschappelijk organisatie met 36 betrokken medewerkers (28 FTE).

Wetland Wonen wil:

  1. Staan voor kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen in het werkgebied.
  2. Aansluiten bij de woonwensen en bijbehorende (financiële) mogelijkheden van de klantgroepen.
  3. Samen met anderen, staan voor de combinatie van wonen en zorg in het werkgebied, waarbij WW zich vooral richt op het realiseren en beheren van (zorg-gerelateerd/maatschappelijk) vastgoed.
  4. Staan voor de leefbaarheid van de wijken en buurten, waarbij het motto is “schoon, heel en veilig”.

Zinvol en efficiënt’ is de titel van het strategisch beleidsplan van Wetland Wonen. Een nieuw strategisch beleidsplan is in de maak. In de komende jaren zal de koers van de afgelopen jaren voortgezet worden: het verbeteren van de kwaliteit van het woningbezit door nieuwbouw en renovatie.
De benodigde fysieke en financiële ruimte wordt gecreëerd door via verkoop en sloop huurwoningen uit de markt te nemen die niet meer aansluiten bij de behoefte. Kwaliteit wordt primair geboden door in de kernen aanwezig te zijn met verschillende goede en betaalbare woningen en een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.
Voor de verschillende kernen zijn ‘kernvisies’ opgesteld. Deze visies zijn tot stand gekomen in overleg met diverse partijen die bij de kernen betrokken zijn. Deze kernvisies vormen het kader voor besluiten over investeringen in sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid en zijn daarmee de verantwoording voor keuzes en prioriteiten.

 

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

INLEIDING

De RvC bestaat uit vijf personen, onder wie de voorzitter.

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen WW en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad:

 

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/ zij voldoende tijd en aandacht heeft voor de vervulling van zijn/ haar functie binnen de Raad.

 

ALGEMENE PROFIELEISEN

 

 Ieder lid voldoet aan de eisen van de Governance Code Woningcorporaties. In het bijzonder:

 

In de Raad dienen de volgende deskundigheden aanwezig te zijn:

Daarnaast ambieert de Raad om:

 

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN – PROFIEL VASTGOED

 

Naast de algemene profieleisen wordt van het lid profiel Vastgoed het volgende verwacht:

 

HONORARIUM

 

Het honorarium is passend binnen de WNT. Voor 2018 is het honorarium voor een lid van de RvC op jaarbasis € 10.900, exclusief BTW.

 

 

PROCEDURE

 

 Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

U kunt uw interesse voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen kenbaar maken door uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, vóór 26 mei via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toe te zenden aan drs. Wilbert de Kroon, Directeur.

Voor eventuele vragen kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.

 

De selectieprocedure kent de volgende planning:

 

Soesterberg, april 2019

 

 

BIJLAGE

 

Ten aanzien van competenties wordt de geschiktheid van de commissarissen beoordeeld op de volgende competenties, welke voor de toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd (conform Bijlage 1 bij artikel 18 BTIV 2015):

 

·        Authenticiteit.

·        Bestuurlijk inzicht.

·        Helikopterview.

·        Integriteit en moreel besef.

·        Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.

·        Onafhankelijke oordeelsvorming.

·        Teamspeler.

·        Vakinhoudelijke kennis en visie.

·        Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing).

·        Zelfreflectie.

 

Artikel 30 lid 6 van de Woningwet 2015 die per 1 juli 2015 van kracht is, bepaalt dat het lidmaatschap van de RvC onverenigbaar is met:

 

 

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug