18-0308 - Voorzitter Raad van Toezicht Welzijn MensenWerk en CC De Plataan (afgerond)

teamspeler – regionaal betrokken – ervaring met politiek

Locatie

Meppel

De organisatie

Welzijn Mensenwerk (WMW) is een brede welzijnsinstelling in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, die zich inzet om het welzijn van de inwoners te verbeteren en dit doet door iedereen mee te laten doen, dorpen en wijken leefbaar te houden en vrijwillige inzet te bevorderen.

Bij Cultureel Centrum De Plataan (CCM) kunnen mensen elkaar ontmoeten en leren. Het centrum is toegankelijk, laagdrempelig en bruisend. De twee stichtingen vallen onder één bestuurder en één Raad van Toezicht.

 

WMW verricht breed sociaal maatschappelijk werk voor zo’n 75.000 inwoners in de gemeenten Meppel, Westerveld en Zwartewaterland. Ze levert diensten en expertise ter ondersteuning van mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid en werkt hierbij nauw samen met vrijwilligers en bouwt actief mee aan sociale verbinding in wijken en buurten.

CCM is een organisatie die zorgt voor het beheer en de exploitatie van een facilitaire voorziening voor ontmoeting in Meppel. Ontmoeting in de breedste zin van het woord, voor sociaal maatschappelijke-, culturele- en onderwijsactiviteiten.

 

Dit alles gericht op ontmoeting en participatie: een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is. Bij WMW en CCM werken zo’n 75 medewerkers en 400 vrijwilligers. De omzet bedraagt ca. € 4 miljoen.

 

De Raad van Toezicht

WMW en CCM worden bestuurd door een bestuurder en de RvT houdt toezicht op het gevoerde beleid. De bestuurder is primair de informatiebron van de RvT.

Het toezichthouden vraagt om een onafhankelijke positie en kritische houding en vindt achteraf plaats.
De RvT bestaat momenteel uit 5 leden. De RvT werkt als een collegiaal opererend orgaan, waarbinnen ieder lid een generalist is met de benodigde kennis om de verschillende aspecten – gericht op het belang van WMW en CCM als geheel – integraal af te kunnen wegen. De RvT is onafhankelijk van de lokale politiek in het werkgebied.

 

De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de WMW en CCM en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af. WMW en CCM hebben zich aangesloten bij de Governance Code Sociaal Werk.

 

De sfeer binnen de Raad van Toezicht valt te omschrijven als: open, met aandacht voor elkaar en de organisatie, niet competitief, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid, er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder.

 

Thema’s die de komende jaren onder andere op tafel zullen komen zijn: preventie, sociaal ondernemen, hulpverlening, de positie in de regio, de relaties met financiers, de balans tussen inhoud en bedrijfsmatigheid.

Naast de voorzitter zijn de huidige vier leden van de Raad van Toezicht: Nicole Senteur, Aldert Hoksbergen, Wim van Es en Lieneke Westerhof. De bestuurder is Corine Volleberg.

 

Gevraagde achtergrond en ervaring

 

De voorzitter dient:

 

Vaardigheden:

 

Overige aspecten

Toezichthouders hebben geen nauwe persoonlijke banden met collega-toezichthouders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, ter vermijding van belangenverstrengeling of de verdenking daarvan.

 

Tijdsbesteding:

Het aantal gepland plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 5 keer per jaar, los van eventuele specifieke (thema-)bijeenkomsten en vergaderingen met de OR. De voorzitter neemt deel aan bestuurlijke overleggen met de financiers en heeft regelmatig overleg met de bestuurder.

 

Honorarium

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt van WMW een jaarhonorarium van € 4.300 inclusief BTW (conform de Governance Code Sociaal Werk 2016). Van CCM De Plataan ontvangt de voorzitter een honorarium van € 726 inclusief BTW. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvT een rooster van aftreden heeft vastgesteld.

 

Procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 

Solliciteren

Welzijn MensenWerk en CCM De Plataan laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 30 november 2018 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug