19-0355 - Twee leden Algemeen Bestuur - Stichting BOOR (afgerond)

Lid AB met aandachtsgebied HRM; Lid AB met aandachtsgebied Onderwijskwaliteit

Locatie

Rotterdam

ALGEMEEN

Stichting BOOR verzorgt het openbaar onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) in Rotterdam. Onze missie is het creëren van maximale kansen voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige en toekomstbestendige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.
De 78 scholen en meer dan 3.500 medewerkers van BOOR bereiden onze ruim 30.000 leerlingen voor op een samenleving die snel verandert. Burgerschapsvorming is een belangrijk element voor onze scholen, daarmee dragen we bij aan de betrokkenheid van jongeren bij mondiale vraagstukken en participatie in de pluriforme samenleving in Rotterdam. Uitgangspunt is de openbare identiteit. De school is een kleine kopie van de samenleving, waarin we leven en leren van en met elkaar en waarin het gesprek met en tussen leerlingen, ouders en school wordt gevoerd vanuit een oprechte nieuwsgierigheid. Zonder oordeel en zonder eigen standpunten op te dringen, met ruimte voor ieders inbreng om te laten zien waar je vandaan komt en wat jouw waarden zijn.

De scholen van BOOR maken duidelijk deel uit van hun omgeving en besteden aandacht aan burgerschap in relatie tot de samenleving. Rotterdam is inspiratiebron. Het zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en de identiteitsontwikkeling van leerlingen zijn daarom onderdelen van ons onderwijs.

OPDRACHT

De ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd in het koersdocument 2016 – 2020 van BOOR: Leerlingen van nu, burgers van morgen. In 2018 is de koers aangescherpt, om een focus aan te brengen. De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn onderwijskwaliteit, identiteit & burgerschap en samenwerking. Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.
Het onderwijs van BOOR moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling. Het best denkbare openbaar onderwijs in Rotterdam: BOOR.

De scholen van BOOR staan met beide benen stevig in de Rotterdamse samenleving. Het is de ambitie van het bestuur om de verbinding te intensiveren op alle niveaus, tussen:

BOOR verbindt met het oog op een optimale doorgaande leerlijn en (school)loopbaan van de leerlingen. We nemen daarmee uitvalfactoren uit het onderwijs weg en maken de kans op succes in opleiding en maatschappelijke carrière groter.

HET BESTUUR

Het bestuur van BOOR vormt het bevoegd gezag van 78 scholen waar dagelijks aan circa 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Formeel is er sprake van een one tier model waarbij het college van bestuur (drie leden) samen met de leden van het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting vormen. Het algemeen bestuur functioneert de facto als intern toezichthouder. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam, de toezichthouder.
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen, laten uitvoeren en evalueren van alle beleidsterreinen op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau.

De taakverdeling binnen het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook enkele wettelijke toezichthoudende taken zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

 

FUNCTIE VAN LID ALGEMEEN BESTUUR

Het algemeen bestuur (AB) heeft de volgende taken:

Algemene eisen aan het algemeen bestuur als geheel:

Profiel van elk lid van het algemeen bestuur:

Het algemeen bestuur als geheel moet al deze aandachtsgebieden c.q. perspectieven afdekken.

Het bestuur vergadert circa zes (6) keer per jaar. De functie is bezoldigd.

Het algemeen bestuur van BOOR bestaat uit zes leden. Volgens het rooster van aftreden ontstaan er per 15 februari 2020 twee vacatures: een lid van het algemeen bestuur met het aandachtsgebied HRM en een lid van het Algemeen Bestuur met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit.

BOOR is op zoek naar kandidaten die beschikken over stevige bestuurlijke ervaring, goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en een sterk analytisch vermogen om zaken kritisch te doorgronden met uitstekend gevoel voor ‘good governance’. Voor een diverse samenstelling van het algemeen bestuur is een achtergrond in het (Rotterdamse) bedrijfsleven wenselijk. Daarnaast zoeken we kandidaten die bijdragen aan de heterogene samenstelling van het bestuur.

VACATURE LID ALGEMEEN BESTUUR MET HET AANDACHTSGEBIED HRM

Het aandachtsgebied van het nieuwe bestuurslid, HRM, is van cruciaal belang voor het onderwijs. Dat is met name zo in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. Goede schoolleiders en leraren zijn bepalend voor de onderwijskwaliteit. Het is daarom van toegevoegde waarde als binnen het algemeen bestuur brede kennis aanwezig blijft van strategisch en toekomstbestendig HRM beleid in relatie tot organisatieontwikkeling.

 

Het nieuwe lid zal deelnemen aan de onderwijscommissie van het algemeen bestuur en het ligt in de lijn der verwachting dat het nieuwe lid voorzitter wordt van de remuneratiecommissie.

VACATURE LID ALGEMEEN BESTUUR MET HET AANDACHTSGEBIED ONDERWIJSKWALITEIT

De kwaliteit van ons onderwijs is topprioriteit, we streven naar voortdurende verbetering voor al onze leerlingen. Om ieders potentieel te benutten, en ieders kansen zo groot mogelijk te maken en daarmee segregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarom streven we ook naar een cultuur van permanente kwaliteitsontwikkeling op al onze scholen. Het is daarom van toegevoegde waarde als binnen het algemeen bestuur ook brede kennis aanwezig is over onderwijskwaliteit. Gezien de opdracht waar BOOR momenteel voor staat, zoeken we voor het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit specifiek naar expertise op het gebied van kwaliteitszorg en de sturing daarop. Daarnaast is expertise op digitalisering wenselijk, evenals expertise op het gebied van passend onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en zorg.

 

Het nieuwe lid zal deelnemen aan de onderwijscommissie van het algemeen bestuur.

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

U kunt uw interesse voor de functie van een van de twee vacant komende posities in het Algemeen Bestuur kenbaar maken door uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, vóór 27 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toe te zenden aan drs. Wilbert de Kroon, Directeur.

Voor eventuele vragen kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.

 

De selectieprocedure kent de volgende planning:

Solliciteren

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u : vóór 27 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur.

Voor eventuele vragen: Wilbert de Kroon 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug