19-0356 - Afdelingshoofd Planvorming en Projectrealisatie (V/M) - Waterschap Vallei en Veluwe (afgerond)

ontwikkelend leider – modern – dienstbaar – oog voor mens en resultaat

Locatie

Apeldoorn

Wendbaar waterschap

Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werkt het waterschap iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Voor 1,1 miljoen inwoners verspreid over 37 gemeenten. Voor meer algemene informatie: www.vallei-veluwe.nl/kennisapps

 

Waterschap Vallei en Veluwe is een moderne organisatie die zich continu ontwikkelt. Veerkrachtig reageren op veranderingen in de externe omgeving en op veranderingen in het werk is de uitdaging. Kernwaarden van het waterschap zijn: verbindend, duurzaam, digitaal, professioneel en wendbaar.
Hoog in het vaandel staan het streven naar sociale en technische innovatie en samenwerking met partners om gezamenlijke oplossingen te vinden voor uitdagingen die het klimaat ons biedt, een continue verbetering van de uitoefening van de waterschapstaken te realiseren én het waterschapswerk betaalbaar te laten zijn.

 

Zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken: dat zijn de kerntaken van het waterschap. Het is de ambitie van het waterschap om bij de uitvoering hiervan breder te kijken en een maximale maatschappelijke meerwaarde te leveren. Dit doet het waterschap door de leefomgeving centraal te stellen. Partnerschap en samenwerking staan centraal: creëren van meerwaarde voor inwoners; verbeteren van co-creatie in de leefomgeving; concreet maken van de klimaatopgave; zorgen voor een omslag van denken in kosten en resultaten naar denken in toegevoegde waarde en maatschappelijke effecten. Het Waterschap werkt steeds meer opgave- en gebiedsgericht samen met partners. Daarmee verbindt het waterschap meerdere functies en verbetert de leefkwaliteit met haar kennis over klimaat en water.

 

 

De Blauwe Omgevingsvisie en het Nieuwe Waterdenken

Het waterschap heeft de Blauwe Omgevingsvisie 2050 vastgesteld. BOVI 2050 is de lange termijnvisie en vormt de richtinggevende basis voor ons werk en voor de samenwerking met partners en belanghebbenden in en rond het waterschap met als doel de klimaat- en toekomstbestendigheid van het gebied van Vallei en Veluwe.

In de BOVI 2050 staat Het nieuwe waterdenken centraal. Het nieuwe waterdenken verbindt water aan klimaatverandering, aan de energietransitie, aan de circulaire economie, aan de bovengrond en de diepe ondergrond en bovenal aan de partners in onze maatschappij. Het Nieuwe Waterdenken heeft geleid tot een strategie en drie zogenoemde waterprincipes:

 1. Water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening.
 2. Maximaal vasthouden en schoonhouden van water.
 3. Partnerschap als watermerk.

Voor meer informatie: www.bovi2050.nl

 

Externe ontwikkelingen vertaald naar interne opgaven

Om de inhoudelijke koers uit de BOVI 2050 te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de organisatie wendbaar is. Door middel van Koers2021, leiderschaps- en talentontwikkeling en het stap voor stap ontwikkelen van de organisatie werken we aan deze wendbaarheid. Vallei en Veluwe werkt langs de lijnen van haar Bestuursprogramma’s en Veranderopgaven.

 

De Bestuursprogramma’s hebben betrekking op:

 1. Waterveiligheid: de bescherming tegen overstromingen vanuit rivieren en randmeren, beheren en verbeteren van dijken, de kwaliteit van waterkeringen.
 2. Watersysteem: werken aan een robuust klimaatbestendig watersysteem (oppervlaktewater, grondwater, waterbodems) met een balans tussen watervasthouden en water afvoeren. Zowel in landelijk gebied als in stedelijk gebied.
 3. Waterketen: transporteren en zuiveren van afvalwater. Circulair en energieneutraal waarbij we zoveel mogelijke energie, grondstoffen en schoon water winnen uit rioolwater
 4. Bestuur en belastingen: Het programma bestuur en belastingen ondersteunt o.a. de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, begrotingscyclus, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de calamiteiten-organisatie.

De Veranderopgaven van het waterschap zijn:

 1. Implementatie Omgevingswet: zorgdragen voor de implementatie van de omgevingswet en proactief waterbelangen inbrengen in ruimtelijke planprocessen.
 2. Energietransitie: duurzaam opwekken van energie uit bijvoorbeeld slib, plaatsen zonnepanelen en windmolens, productie biogas en energie-efficiëncy.
 3. Circulaire economie: een volledig circulair waterschap in 2050 door bijvoorbeeld minder grondstoffen te gebruiken voor de bedrijfvoering en projecten, kringlopen sluiten, circulair inkopen, hergebruik van grondstoffen, en verwaarding van slib.
 4. Digitale transformatie: De inzet van digitale transformatie tbv het primaire proces, het optimaliseren van de informatievoorziening, het verder ontwikkelen van digitale vaardigheden bij medewerkers.
 5. Mobiliteit (personeel): investeren in kwaliteit en kwantiteit van de organisatie, het bevorderen van interne doorstroom, verjongen van de organisatie, stimuleren van kennisoverdracht, vergroten van de wendbaarheid en veerkracht van medewerkers, het continu doorontwikkelen van de organisatie.

 

De afdeling Planvorming en Projectrealisatie

Met haar opgaven en ambities voor ogen, werkt het waterschap aan een wendbare en communicatieve organisatie en maakt gebruik van natuurlijke momenten om de veranderingen die nodig zijn in gang te zetten. Dit geldt ook voor de afdelingen Planvorming en Projectrealisatie.

De afdelingen zijn in een transitiefase en vormen per eind 2019 een nieuw, samengevoegd,  organisatieonderdeel dat kennis en expertise levert voor de hierboven genoemde programma’s en de veranderopgaven. Er werken zo’n 150 vaste medewerkers en circa 30 inhuurkrachten. Zes teamleiders geven op dit moment dagelijks leiding en coaching.

Planvorming: heeft als opdracht om de processen tactische planvorming en toetsen en monitoren uit te voeren, het accountmanagement te verzorgen, en inhoudelijke expertise en bijdragen te leveren aan de bestuursprogramma’s en veranderopgaven en beleid- en begrotingsproducten. Planvorming vormt op veel plekken het gezicht naar buiten en opereert dichtbij het bestuur. Representatie, bestuurlijke sensitiviteit en een brede oriëntatie en invulling van partnerschap zijn daarom cruciaal. Binnen Planvorming werken circa 80 professionals die vorm en inhoud geven aan de beleidsadvisering en besluitvorming van het bestuur.

Projectrealisatie: houdt zich bezig met het realiseren van technische projecten. Het waterschap investeert permanent in het up to date houden van haar dijken, waterlichamen en installaties. Het werk vraagt naast de aandacht voor technisch management ook nadrukkelijk aandacht voor aspecten als omgevingsmanagement, contractbeheersing en projectbeheersing. Hierdoor werken veel medewerkers met een verschillende rol of focus samen aan de projecten. Doel is om op effectieve en efficiënte wijze de opgeleverde werken adequaat in bedrijf te kunnen stellen zodat zij in basis veelal weer decennia vooruit kunnen. Binnen Projectrealisatie werken circa 95 professionals.

 

Naast deze afdeling zijn er in de organisatie nog de afdelingen: Beheer Waterketen; Beheer Watersysteem; Vergunningverlening & Handhaving en de afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning.

 

 

De functie afdelingshoofd Planvorming & Projectrealisatie

 

Leiderschapsprofiel

De organisatie heeft een eigen visie op leiderschap ontwikkeld op basis waarvan van leidinggevenden diverse vaardigheden worden gevraagd waaronder:

 1. Je kunt leiden, begeleiden én volgen.
 2. Je stimuleert en helpt anderen te groeien, ontwikkelen en richting te bepalen.
 3. Je geeft ruimte en stelt de benodigde grenzen.
 4. Je stelt de gemeenschappelijke opgave centraal en verbindt.
 5. Je weet het beste in mensen naar boven te halen.
 6. Je hebt kennis van de organisatie en investeert in een professionele bedrijfsvoering.
 7. Je doorgrondt de (verander)visie en koers van de organisatie, je identificeert je ermee en draagt dit uit.

 

Wat wij van jou vragen

 

Diversiteit

In het kader van het streven naar diversiteitsbalans bij het waterschap zal bijzondere aandacht uitgaan naar vrouwelijke kandidaten of kandidaten met een multiculturele achtergrond.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie betreft een fulltime dienstverband (36 uur per week) en is gewaardeerd in schaal 14 SAW Bruto jaarsalaris maximaal ca. € 83.000 met daarnaast een individueel keuzebudget (IKB) van 20% van het bruto jaarsalaris.

Daarnaast hanteert het waterschap moderne arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid van flexibel en plaatsonafhankelijk werken.

 

 

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Indicatie tijdpad:

 

Solliciteren

Jouw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kan je vóór 23 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug