20-0419 - Lid College van Bestuur - Stichting BOOR (afgerond)

daadkrachtig-verandervaardig-verbindend

Locatie

Rotterdam

Stichting BOOR – 77 openbare scholen midden in de samenleving

 

Stichting BOOR verzorgt het openbaar onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) in Rotterdam. De 77 scholen en meer dan 3.800 medewerkers van BOOR bereiden onze ruim 30.000 leerlingen voor op een samenleving die snel verandert. Uitgangspunt is de openbare identiteit. De school is een kleine kopie van de samenleving, waarin we leven en leren van en met elkaar en waarin het gesprek met en tussen leerlingen, ouders en school wordt gevoerd vanuit een oprechte nieuwsgierigheid. Zonder oordeel en zonder eigen standpunten op te dringen, met ruimte voor ieders inbreng om te laten zien waar je vandaan komt en wat jouw waarden zijn. Burgerschapsvorming is een belangrijk element voor onze scholen, daarmee dragen we bij aan de betrokkenheid van jongeren bij mondiale vraagstukken en participatie in de pluriforme samenleving in Rotterdam.

 

Uitdagingen en bestuurlijke opdracht

 

De samenleving en het onderwijs zijn enorm in beweging. Nieuwe mogelijkheden en middelen vinden hun weg naar de klas. En van leraren worden nieuwe en andere vaardigheden gevraagd. Anders organiseren is een vereiste om in te spelen op de situatie op de arbeidsmarkt voor leerkrachten en de perspectieven daarin. Tegen deze achtergrond en in de specifieke Rotterdamse context stelt het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend voor elke leerling, ons op alle niveaus voor stevige uitdagingen: de leerkracht in de klas, de rectoren, directeuren en schoolleiders en hun teams, bovenschools directeuren en het stafbureau en niet in de laatste plaats het college van bestuur als collectief en de leden daarvan.

 

BOOR wil maximale kansen creëren voor de leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Onze ambities zijn vastgelegd in het koersdocument 2016 – 2020 van BOOR: Leerlingen van nu, burgers van morgen. In 2018 is de koers aangescherpt in drie prioriteiten: kwaliteit, identiteit en samenwerken. De onderwijskwaliteit staat voorop, en het onderwijspersoneel heeft daarin de sleutelrol. Eind 2020 zal het koersdocument worden geactualiseerd.

 

Het bestuur van BOOR wil de verbinding binnen en buiten BOOR op alle niveaus intensiveren:

In al deze samenwerkingen is de leerling het uitgangspunt: hoe realiseren we een optimale doorgaande leerlijn en (school)loopbaan voor de leerlingen. We willen uitvalfactoren wegnemen om de kans op succes in opleiding en maatschappelijke carrière te vergroten. Zo werken we aan kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie.

 

BOOR gaat zich de komende jaren verder profileren door:

Met als randvoorwaarden:

 

Over het college van bestuur

 

Het college van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de onder de stichting ressorterende scholen en voor de uitvoering van taken die de wet aan het bevoegd gezag van scholen in het primair en voortgezet onderwijs opdraagt. Het college van bestuur (drie leden) vormt samen met de leden van het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting. De rectoren van de vo-scholen vormen samen het college van schoolleiders. Voor het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn bovenschools directeuren aangesteld.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen, laten uitvoeren en evalueren van beleid op alle beleidsterreinen op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau. Beleidsvorming gebeurt vanuit het geheel. Nadere invulling kan sectorgewijs plaatsvinden. De taakverdeling binnen het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting, die door de gemeenteraad van Rotterdam zijn vastgesteld. Er is sprake van een collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter de rol van primus inter pares heeft.
De gemeenteraad heeft ook enkele wettelijke toezichthoudende taken zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

 

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategische doelstellingen en de realisatie daarvan. Zij zoekt en bewaakt de samenhang, stuurt, (ver)bindt en regisseert. Er is een sterke dynamiek waarbij de voorzitter en de twee leden van het college elkaar aanvullen en versterken waar het gaat om expertise, competenties en persoonlijkheid. De gezamenlijke kracht moet sterker zijn dan de som van individuele kracht en ambitie. Dit betekent dat, naast specifieke portefeuilleverantwoordelijkheid, er een algehele en brede gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het functioneren van BOOR. De bestuurders werken in een open en transparante sfeer zodat adequate wederzijdse vervanging, ook op portefeuilles, mogelijk is.

 

Profiel lid college van bestuur

Het college van bestuur dient een bestuurlijke oriëntatie te combineren met een scherp gevoel en oog voor de organisatie van de primaire en bedrijfsvoering-processen en de kwaliteit daarvan. Van alle leden van het college van bestuur wordt verwacht dat zij een sterke maatschappelijke oriëntatie en politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben, naast generieke bestuurlijke kwaliteiten zoals passend bij een grote scholenorganisatie in het funderend onderwijs.

De leden opereren vanzelfsprekend als collegiaal bestuur, maar hebben een autonoom profiel en eigen resultaatgebieden. Zij zijn zichtbaar, dagen elkaar uit door kritisch te zijn en kunnen kwesties vanuit verschillende perspectieven benaderen. Daarnaast hebben zij een passie voor onderwijs en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op BOOR-scholen. Het college van bestuur is een warm voorstander van openbaar onderwijs.

 

Ieder lid van het college van bestuur is in staat om:

 

Het nieuwe lid van het college van bestuur heeft bestuurlijke ervaring met of ruime ervaring als eindverantwoordelijke voor bedrijfsvoering in een maatschappelijk domein en kan deze ervaring inzetten voor een professionaliseringsslag binnen de organisatie naar meer resultaatgerichtheid. Het nieuwe lid van het college van bestuur heeft daarnaast expertise op het gebied van ICT, huisvesting en financiën en stimuleert innovaties op deze terreinen. Ook wordt van het nieuwe lid van het college van bestuur verwacht een nader te bepalen inhoudelijk thema in portefeuille te nemen. Affiniteit met het onderwijs is mede daarom noodzakelijk.  

 

BOOR Services is het stafbureau van stichting BOOR. Het stafbureau wil effectieve, efficiënte en gewaardeerde dienstverlening en informatievoorziening bieden aan de verschillende stakeholders. Het bureau is in ontwikkeling, en het nieuwe lid van het college van bestuur krijgt hiervoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

Het nieuwe lid van het college zal ook de verantwoordelijkheid krijgen voor één of meerdere onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Dat kan gaan om sectordoorsnijdende onderwerpen als passend onderwijs, identiteit en burgerschap of doorlopende leerlijnen. Het kan ook gaan om de verantwoordelijkheid voor een sector. De concrete invulling daarvan wordt binnen het college besproken. Van het nieuwe lid wordt ook verwacht dat hij of zij aansluiting zoekt bij de sector-overleggen waar het gaat om doorsnijdende thema’s.

 

De beoogde verdeling tussen de leden van het college van bestuur bij BOOR is daarmee als volgt:

Voorzitter college van bestuur

Lid college van bestuur

Lid college van bestuur (vacature)

Primus inter pares

(Speciaal) basisonderwijs

BOOR Services

Overkoepelende strategie

Voortgezet onderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Externe relaties

HR

Huisvesting

Innovatie

Onderwijskwaliteit

Financiën

Doorlopende leerlijnen

Bestuurlijke informatievoorziening, ICT en digitale geletterdheid

Passend Onderwijs

Onderwijsinhoudelijk thema

 

 

 

 

Persoonlijkheid

 

In de basis wordt van het lid college van bestuur het volgende verwacht:

 

Er is in de selectieprocedure expliciet aandacht voor complementariteit en persoonlijke klik tussen de bestuurders.

 

Wat wij van u vragen

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 

De leden van het college van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam op bindende voordracht van het algemeen bestuur voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Zij worden aangesteld conform de cao Bestuurders Voortgezet Onderwijs. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring en achtergrond. De vigerende WNT-klasse is G. Het algemeen bestuur fungeert als werkgever.

 

Procedure

 

Stichting BOOR laat zich in deze procedure bijstaan door drs. Wilbert de Kroon, Diemen & Van Gestel. Belangstellenden kunnen hun interesse tot 30 augustus 2020 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen aan www.diemenenvangestel.nl/vacatures/.
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Wilbert de Kroon op 0346 354354.

 

Gelet op de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus en daarmee samenhangende beperkende maatregelen met betrekking tot fysiek contact, kan het zijn dat de gesprekken op virtuele wijze worden gevoerd.

 

De procedure kent de volgende stappen:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug