20-0422 - Twee leden Algemeen Bestuur - Stichting BOOR (afgerond)

Profiel Voorzitter en Profiel Onderwijskwaliteit

Locatie

Rotterdam

Profielschets voorzitter en lid algemeen bestuur

STICHTING BOOR

PROFIEL 1 : Voorzitter algemeen bestuur

PROFIEL 2 : Lid algemeen bestuur met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit

Het algemeen bestuur van BOOR bestaat uit zes leden. Volgens het rooster van aftreden ontstaan er per respectievelijk 1 en 15 februari 2021 twee vacatures: voor een voorzitter van het algemeen bestuur en voor een lid van het algemeen bestuur met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit. Onderstaand wordt voor beide functies het profiel beschreven, dat als basis voor de werving dient.

ALGEMEEN

Stichting BOOR verzorgt het openbaar onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) in Rotterdam. Onze missie is het creëren van maximale kansen voor kinderen en jongeren in Rotterdam en omgeving. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige en toekomstbestendige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.

De 78 scholen en meer dan 3.500 medewerkers van BOOR bereiden onze ruim 30.000 leerlingen voor op een samenleving die snel verandert. Burgerschapsvorming is een belangrijk element voor onze scholen, daarmee dragen we bij aan de betrokkenheid van jongeren bij mondiale vraagstukken en participatie in de pluriforme samenleving in Rotterdam. Uitgangspunt is de openbare identiteit. De school is een kleine kopie van de samenleving, waarin we leven en leren van en met elkaar en waarin het gesprek met en tussen leerlingen, ouders en school wordt gevoerd vanuit een oprechte nieuwsgierigheid. Zonder oordeel en zonder eigen standpunten op te dringen, met ruimte voor ieders inbreng om te laten zien waar je vandaan komt en wat jouw waarden zijn.

De scholen van BOOR staan midden in de samenleving. Rotterdam is inspiratiebron en we leiden onze leerlingen op tot zelf- en cultureel bewuste burgers. 

OPDRACHT

De ambities zijn vastgelegd in het koersdocument 2016 – 2020 van BOOR: Leerlingen van nu, burgers van morgen. Het is de ambitie van BOOR om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu, zodat zij volwassen wereldburgers worden die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. In 2018 is de koers aangescherpt, om meer focus aan te brengen. De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn onderwijskwaliteit, identiteit & burgerschap en samenwerking.

Het onderwijs van BOOR moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling. Het best denkbare openbaar onderwijs in Rotterdam: BOOR.

De scholen van BOOR staan met beide benen stevig in de Rotterdamse samenleving. Het is de ambitie van het bestuur om de verbinding te intensiveren op alle niveaus, tussen:

BOOR verbindt met het oog op een optimale doorgaande leerlijn en (school)loopbaan van de leerlingen. We nemen daarmee uitvalfactoren uit het onderwijs weg en maken de kans op succes in opleiding en maatschappelijke carrière groter.

HET BESTUUR

Het bestuur van BOOR vormt het bevoegd gezag van 78 scholen waar dagelijks aan circa 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Formeel is er sprake van een one tier model waarbij het college van bestuur (drie leden) samen met de leden van het algemeen bestuur (zes leden) het bestuur van de stichting vormen. Het algemeen bestuur functioneert de facto als intern toezichthouder. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de gemeenteraad van Rotterdam, de toezichthouder. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen, laten uitvoeren en evalueren van alle beleidsterreinen op zowel strategisch als tactisch als operationeel niveau.

De taakverdeling binnen het bestuur is geregeld in de statuten van de stichting, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook enkele wettelijke toezichthoudende taken zoals de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

FUNCTIE VAN LID ALGEMEEN BESTUUR

Het algemeen bestuur (AB) heeft de volgende taken:

  1. Het uitoefenen van toezicht, zodanig ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van BOOR daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
  1. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur en het optreden als klankbord.
  2. Het optreden als werkgever voor het college van bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Algemene eisen aan het algemeen bestuur als geheel:

Profiel van elk lid van het algemeen bestuur:

Het algemeen bestuur als geheel moet al deze aandachtsgebieden c.q. perspectieven afdekken.

Het bestuur vergadert circa zes (6) keer per jaar. De functie is bezoldigd.

We zoeken kandidaten die bijdragen aan de heterogene samenstelling van het bestuur en die bekend zijn met de wereld van het onderwijs. Rotterdam is niet zomaar een stad en BOOR niet zomaar een schoolbestuur. Alle grootstedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen komen de scholen binnen. Van belang is dat in elk geval één van beiden Rotterdam goed kent, niet alleen politiek bestuurlijk, maar juist ook weet wat er leeft in de stad.

BOOR is daarnaast op zoek naar kandidaten die beschikken over stevige bestuurlijke ervaring, goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en een sterk analytisch vermogen om zaken kritisch te doorgronden met uitstekend gevoel voor ‘good governance’.

VACATURE VOORZITTER ALGEMEEN BESTUUR

De voorzitter is boegbeeld van BOOR, en moet in een ingewikkelde bestuurlijke context snel zijn of haar weg weten te vinden en relaties binnen en buiten de organisatie op kunnen bouwen. Het is een leider, die van nature op samenbindende wijze de regie voert en belangen bijeen brengt. Waar nodig brengt de voorzitter scherpte in de discussie en zorgt voor goede en scherpe besluitvorming.. De voorzitter vervult een belangrijke rol in de positionering van de organisatie en vertegenwoordigt BOOR bij de gemeente Rotterdam. Dit vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Aanvullend op bovengenoemde vraagt het voorzitterschap om strategisch inzicht, uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en besluitvaardigheid.

De voorzitter is tevens lid van de remuneratiecommissie van het algemeen bestuur.

VACATURE LID ALGEMEEN BESTUUR MET HET AANDACHTSGEBIED ONDERWIJSKWALITEIT

De kwaliteit van ons onderwijs is topprioriteit, we streven naar voortdurende verbetering voor al onze leerlingen. Om ieders potentieel te benutten, en ieders kansen zo groot mogelijk te maken en daarmee segregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarom streven we ook naar een cultuur van permanente kwaliteitsontwikkeling op al onze scholen. Het is om die reden van toegevoegde waarde als binnen het algemeen bestuur ook brede kennis aanwezig is over onderwijskwaliteit. Gezien de opdracht waar BOOR momenteel voor staat, zoeken we voor het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit specifiek naar expertise op het gebied van kwaliteitszorg en de sturing daarop. Daarnaast is expertise op het gebied van digitalisering wenselijk, evenals expertise op het gebied van passend onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Het nieuwe lid zal deelnemen aan de onderwijscommissie van het algemeen bestuur. 

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

U kunt uw interesse voor de functie van een van de twee vacant komende posities in het Algemeen Bestuur kenbaar maken door uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, vóór 7 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toe te zenden aan drs. Wilbert de Kroon, Directeur.

Voor eventuele vragen kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.

De selectieprocedure kent de volgende planning:

Vervolgstappen:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug