20-0432 - Algemeen Directeur V/M - ACV NV (afgerond)

verbindend leider – modern – warm & zakelijk - bestuurlijk sensitief

Locatie

Ede

Over ACV Groep

ACV is de naam voor de vertrouwde afvalinzamelaar in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen. ACV is in 1999 ontstaan toen de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen samengevoegd zijn in één organisatie: Afvalcombinatie De Vallei. Later werden ook Renkum (2001) en Veenendaal (2008) en Renswoude (2020) toegevoegd.

Als zelfstandig opererend bedrijf richt ACV zich met name op het herwinnen van grondstoffen uit afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte. Activiteiten als inzameling van reststromen, straatreiniging, gladheidsbestrijding, kolkenreiniging en plaagdierbestrijding maken daar onderdeel van uit. Daarnaast is ACV sinds 1999 nauw verbonden aan Stichting Restore Kringloop.

ACV is een naamloze vennootschap met twee dochterondernemingen. ACV Gemeenten voert in opdracht van de deelnemende gemeenten haar taken uit en ACV Bedrijven verzorgt de commerciële activiteiten van de groep (ook voor particulieren). Partnerschap is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De aandelen van ACV zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum, Renswoude en Veenendaal.  ACV heeft een 50% deelneming in BV Afvaloverslag en 100% beleidsinvloed in Stichting Restore Kringloop. Stichting Restore Kringloop zamelt gebruikte goederen en materialen in en brengt deze – al dan niet opgeknapt – terug in het maatschappelijk verkeer. Restore is een belangrijke regionale werkgever voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

In totaal biedt ACV werk aan meer dan 200 medewerkers en vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt circa € 36 miljoen. De organisatie heeft haar hoofdvestiging in Ede.

 

Missie

ACV ziet het als haar missie de opdrachtgevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen op het gebied van rest- en grondstoffen en beheer van de openbare ruimte en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner. De activiteiten van ACV dragen waar mogelijk bij aan een duurzame toekomst, zowel voor de medewerkers als voor de omgeving waarin zij werken. ACV streeft naar continuïteit in kwaliteit op alle fronten. Kwaliteit staat in dat verband gelijk aan betrokkenheid, een transparante manier van werken en maximaal kunnen inspelen op lokale wensen. Kwaliteit betekent ook een maatschappelijk verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Kernwaarden van ACV zijn: schoon & gezond – samen – kostenbewust – actief – aanspreekbaar.an: aar kernwaarden zijn: enschepen in opdracht van d. Hiermee is de coöperatieve bevrachter actief in

De organisatieopese binn

 

De organisatie

De organisatie wordt geleid door een managementteam onder aanvoering van de algemeen directeur. De algemeen directeur (statutair bestuurder) is tevens het boegbeeld van de organisatie. Het managementteam bestaat verder uit een: manager financiën & IT; manager grondstoffenbeheer; manager beheer openbare ruimte; manager human resources & KAM; manager beleid & innovatie; manager facilitaire zaken, inkoop & techniek.

De organisatie is bezig met een aantal belangrijke ontwikkelingen zoals:

Het toezicht vindt plaats door de raad van commissarissen bestaande uit voorzitter en vier leden.

ACV opereert voortdurend op het snijvlak van markt en overheid. Enerzijds domineert het publieke karakter van de organisatie, hetgeen eisen stelt aan de manier waarop ACV samenwerkt met haar klanten en zich profileert. Anderzijds vereisen de organisatiedoelen een bedrijfsmatige opstelling.

Voor een goed beeld van ACV, zie de website www.acv-groep.nl

 

Profiel algemeen directeur

De algemeen directeur fungeert nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie en ademt in alles de kernwaarden: schoon & gezond – samen – kostenbewust – actief – aanspreekbaar. Heeft goed zicht op de kwaliteit van het bedrijf en de benodigde competenties van managers en medewerkers. Ziet en benut kansen in de markt en verstevigt het ACV netwerk. Realiseert vernieuwing. Handelt op basis van visie, lef, ondernemerschap en maatschappelijk besef zonder financiële en bedrijfsmatige resultaten uit het oog te verliezen.

Ervaren strateeg. Signaleert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en onderneemt de benodigde acties. Met een pragmatische hands-on mentaliteit, transparant en in verbinding geeft de directeur leiding aan alle ontwikkelingen bij ACV.

Realiseert een gezonde aanspreekcultuur. Faciliteert eerlijke en open dialoog in het MT en met de ondernemingsraad en neemt heldere besluiten. Geeft sturing aan processen van organisatieontwikkeling en inrichtingsvraagstukken. Implementeert (dienend) leiderschap vanuit een heldere visie op de rollen van het MT en helpt het MT en de middle managers in verdere

 

 

doorontwikkeling van leiderschap. Weet moeilijke onderwerpen op eenvoudige wijze te duiden en communiceert helder op alle niveaus van de organisatie. Bevordert de interne samenwerking.

Heeft gevoel voor good governance en bestuurlijke verhoudingen. Organiseert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen de organisatie, waaronder met de ondernemingsraad. Is in de rol van statutair directeur eerste aanspreekpunt voor RvC en AvA; begrijpt de dynamiek van dit proces. Heeft een open relatie met de RvC en brengt zaken op tafel zodat het gesprek ontstaat. Verhoudt zich tot en interacteert met een diversiteit aan belanghebbenden van en betrokkenen bij ACV. Zo zijn daar de 5 aandeelhoudende gemeenten (zowel ambtelijk als bestuurlijk), branchegenoten, koepelorganisaties en VNG, het bedrijfsleven, strategische toeleveranciers en  kennisinstellingen. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij de externe taken vanuit natuurlijke belangstelling en ervaring invult en in staat is om ACV op de juiste wijze te vertegenwoordigen.  Communiceert gemakkelijk en laagdrempelig op alle niveaus.

 

Competenties, persoonlijkheid en achtergrond

Arbeidsvoorwaarden

Binnen ACV wordt de Wet Normering Topinkomens vrijwillig gehanteerd voor de bepaling van de vergoeding van de bestuurder. De honorering is afhankelijk van achtergrond en ervaring.

 

Procedure

 

De algemeen directeur wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd. De voordracht wordt gedaan door de RvC en de benoeming komt toe aan de AvA.

 

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 

 

Solliciteren

 

ACV laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 19 oktober via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.     

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug