20-0439 - Lid Raad van Commissarissen - Caparis NV (caparis)

Op voordracht van de ondernemingsraad - ervaring met medezeggenschap - deskundigheid business, financiën en IT – maatschappelijke achtergrond

Locatie

Drachten

Over Caparis

 

“Wij zijn Caparis. Een Talentbedrijf, dat denkt in kansen, kijkt naar mogelijkheden en werkt aan werk. Wij verbinden mensen aan functies, met een persoonlijke aanpak. Onze missie is ‘het verbeteren van het leven van mensen door werk en opleiding’. We coachen mensen naar een werkplek waar ze volwaardig meedoen en hun zelfvertrouwen groeit. Een plek die recht doet aan hun talent en hun leven verrijkt. Die plek vinden we bij Caparis of in een van de honderden bedrijven die wij van talent voorzien.”

 

 

Caparis is een sociale onderneming die ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid biedt voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatiewet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening. Dit doet Caparis in opdracht van acht Friese gemeenten. Vier gemeenten (de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, Opsterland) zijn aandeelhouder; met de andere vier (Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) werkt Caparis samen op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Bij Caparis werken ca. 2000 mensen voor circa 450 klanten.

Caparis biedt meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten, leermomenten, handvatten voor een duurzame en vitale levensstijl en de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen. Caparis is er ook voor bedrijven die sociaal willen ondernemen en gemotiveerde medewerkers zoeken. Als duurzame partner denkt de organisatie proactief mee en ontzorgt opdrachtgevers wanneer die op zoek zijn naar talenten.

De invoering van de Participatiewet is voor Caparis een belangrijke stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving. Caparis transformeert dan ook van een traditionele sociale werkplaats naar een Talentbedrijf, zonder te tornen aan de rechten en plichten van de huidige doelgroep. En met behoud van een werkomgeving die structuur en veiligheid biedt en waar mensen als het bij een reguliere werkgever niet lukt op terug kunnen vallen. Caparis ontwikkelt zich de komende jaren stap voor stap naar een talentbedrijf dat zoveel mogelijk circulair werkt. Dit staat beschreven in het Transitieplan (2018-2023) en in het meerjarenplan (2021-2024) dat eind 2021 ter besluitvorming voor ligt. Talentontwikkeling, leiderschap en het verbeteren van rendement zijn de drie grote pijlers in het meerjarenplan.

 

 

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Caparis heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De directie bestaat uit een directeur/bestuurder en een directeur bedrijfsvoering. De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream. De ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht in een organisatie-eenheid onder leiding van de directeur bedrijfsvoering. De bestuurder legt verantwoording af over de maatschappelijke en financiële prestaties aan de Raad van Commissarissen. De RvC richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van Caparis, het maatschappelijk belang en het belang van de betrokken stakeholders. De RvC behoort de verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af te wegen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De RvC werkt vanuit: “controle is goed, vertrouwen is beter”. De RvC heeft drie ondersteunende commissies ingesteld: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie mens & werk.

 

Ontstane situatie

Het onderlinge contact tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder verloopt al enige jaren moeizaam. De OR heeft in september 2019 het vertrouwen in de bestuurder opgezegd. De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders staan achter de bestuurder.

De recente mediation tussen OR en de bestuurder heeft inmiddels geleid tot het oplossen van het conflict. Partijen zijn goed op weg in het herstel. Door vertrek van een lid Raad van Commissarissen, is een vacature ontstaan voor een nieuw lid op voordracht van de OR.

 

 

Samenstelling RvC

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over een mix van kennis, vaardigheden en ervaring. De RvC van Caparis kent de volgende profielen:

  1. Voorzitter / Bestuurlijk.
  2. Personeel / HR.
  3. Strategisch / Commercieel.
  4. Financieel / Economisch.
  5. Juridisch / Procedureel.

 

Algemene competenties en kenmerken leden RvC

 

Voordrachtcommissaris

De RvC is een collectief orgaan dat zonder last of ruggespraak fungeert. De voordrachtcommissaris wordt niet aangestuurd door het voordragende orgaan en is geen verantwoording verschuldigd aan dit orgaan. Wel mag van een voordrachtcommissaris verwacht worden dat hij/zij het vertrouwen heeft van het voordragende orgaan en bij de afweging van de diverse belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de medewerkers. De voordrachtcommissaris heeft ervaring met medezeggenschap. Is betrokken vanuit rolvastheid. Toegankelijk, benaderbaar, empathisch, begrijpelijk taalgebruik. Passie met de doelgroep.

Gelet op de samenstelling en aanwezige expertise van de RvC wordt uitgekeken naar kandidaten met deskundigheid op het gebied van Business, Financiën en IT en bij voorkeur een maatschappelijke achtergrond.

 

Diversiteit

Gezien de samenstelling van de RvC gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 

Vergoeding en tijdsbesteding

Het huidige honorarium bedraagt op jaarbasis € 9.743,= (inclusief commissies en exclusief reis- en onkosten en indien van toepassing, exclusief BTW). De geschatte tijdsbesteding bedraagt ca. 16 uur per maand. Een verhoging van het jaarlijkse honorarium is in voorbereiding en wordt aan het einde van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd.

 

 

Procedure

De procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 

Solliciteren

Caparis laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. De adviseur in deze procedure is drs. Marjon Groeneveld. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u voor 30 november 2020 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

 

.

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug