21-0484 - Lid Raad van Toezicht - Kwaliteit en veiligheid - Rijnstate Ziekenhuis

Met aantoonbare kennis van kwaliteit & veiligheid als ook affiniteit met patiëntenperspectief en patiëntenparticipatie. Deze toezichthouder zal op bindende voordracht van de Cliëntenraad worden benoemd.

Locatie

Arnhem

Over Rijnstate

 

Rijnstate is hét ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers. Rijnstate biedt  ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit op de locaties Arnhem, Zevenaar en in Elst zal een nieuwe locatie gerealiseerd worden. Rijnstate biedt 28 verschillende specialismen. Er werken ongeveer 5.000 medewerkers. Samen richten zij zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Hiermee is Rijnstate een van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio.
Bij Rijnstate zijn ongeveer 300 medisch specialisten werkzaam. Zij zijn allemaal verenigd in de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). Binnen de CMSR zijn 29 vakgroepen vertegenwoordigd. Ruim de helft van de medisch specialisten is vrijgevestigd. Klinisch psychologen, klinisch fysici, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers zijn ook lid van de CMSR.

Rijnstate is behalve een zorggerichte ook een kennisgerichte organisatie. De wetenschappelijke activiteiten richten zich onder meer op geneesmiddelenonderzoek en verpleegkundig onderzoek. Daarnaast zijn er ook onderzoeken gericht op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Kennisdeling krijgt aandacht in symposia en congressen die binnen Rijnstate worden georganiseerd, vaak ook voor vakgenoten uit andere ziekenhuizen.

Voor een goed beeld van Rijnstate, zie de website www.rijnstate.nl

 

 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

 

Rijnstate heeft een 2-hoofdige Raad van Bestuur en een 7-hoofdige Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht  houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook houdt de Raad van Toezicht toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting Rijnstate en alle andere rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Verder toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken:

 

Regulier vergadert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur circa zesmaal per jaar. Als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, wordt deze frequentie verhoogd.

Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met het stafbestuur (CMSR), de Cliëntenraad van, de Ondernemingsraad en de VAR (verpleegkundigen) van Rijnstate.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratie- en strategische HR-commissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Financiële auditcommissie.

 

 

De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren op basis van het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur van Rijnstate bestaat uit twee leden. De Raad van Bestuur zet de strategische lijnen uit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. Beide bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid. Binnen de Raad van Bestuur zijn aandachtsgebieden verdeeld. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden. Naast de voorzitter zijn er twee leden met de portefeuille financiën, twee leden met de portefeuille kwaliteit en veiligheid (waarvan één lid per 1 april vertrekt) en is er één lid met de portefeuille HR.

Besloten is om, naast deze kennisgebieden, een zevende lid te betrekken op het, voor het ziekenhuis zo belangrijke, kennisgebied technologie/innovatie/digitale transformatie (dit lid zal tevens lid zijn van de commissie kwaliteit en veiligheid).

Op deze manier borgen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur dat het onderwerp regelmatig en uitgebreid wordt besproken. Uiteraard is daarnaast ook in de reguliere Raad van Toezicht vergadering regelmatig aandacht voor dit onderwerp maar de borging in een van de reguliere commissies maakt deze portefeuille ook regulier aandacht krijgt. 

 

 

De Raad van Toezicht zoekt twee leden voor haar raad op de portefeuilles:

 

  1. Technologie/ innovatie/ transformatie: met kennis en ervaring van de zorg en het ziekenhuis als ook van digitale transformaties, medische technologie en informatietechnologie.
  2. Kwaliteit en veiligheid: met aantoonbare kennis van kwaliteit & veiligheid als ook affiniteit met patiëntenperspectief en patiëntenparticipatie. Deze toezichthouder kan op bindende voordracht van de Cliëntenraad worden benoemd. De Cliëntenraad mag een van de twee kandidaten vrij kiezen die op hun voordracht benoemd zal worden (dus is niet gebonden aan een positie).

 

Specifieke kenmerken leden van de Raad van Toezicht

 

Naast de competenties zoals benoemd in de wet, hecht Rijnstate aan een aantal meer specifieke deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk in het team van toezichthouders aanwezig dienen te zijn. Deze zijn:

 

Uitgangspunt voor de leden van de Raad van Toezicht is integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dat betekent dat personen die lid zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeids- of toelatingsovereenkomst aan de stichting of de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert, verbonden zijn of zijn geweest, niet tot lid benoemd kunnen worden.

 

 

Complementariteit

 

Het is belangrijk dat de nieuwe en de zittende leden als team complementair zijn qua kennis, achtergrond en ervaring. Dat geldt ook voor de diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Bij de werving van de twee kandidaten zal er rekening mee gehouden worden dat in ieder geval één van de kandidaten:

 

 1. De toezichthouder met aandachtsgebied technologie/innovatie/digitale transformatie

 

De expertrol wordt gevraagd voor de volgende deelgebieden:

 

Deze toezichthouder zal lid worden van de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van toezicht.

 

 

Het ziekenhuis van de toekomst

 

De ziekenhuiszorg in Nederland staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Hoe het ziekenhuis van de toekomst er uit zal zien is in veel opzichten onbekend maar zeker is dat technologische ontwikkeling en innovaties zullen zorgen voor een digitale transformatie. Ook in Rijnstate spelen technologie en innovatie een belangrijke rol bij strategische keuzes, zoals verwoord in de digitale strategie. Deze digitale strategie raakt aan een breed scala aan vraagstukken, zoals vastgoed, de inhoud van zorg, regionale samenwerking, cultuur, HR etc. Daarbij staat het belang van patiënten en zorgprofessionals voorop.

Hoe kan technologie en innovatie helpen om de zorg en het werk van zorgmedewerkers, nog beter te maken? Hoe de technologische innovatie in de zorg er uiteindelijk uit zal zien is nog onvoldoende duidelijk. Rijnstate loopt relatief voorop met haar digitale strategie maar ook voor Rijnstate geldt dat de digitale transformatie die de komende jaren zal voltreken allesbehalve gekend is.

 

Er is een digitale strategie voor Rijnstate waarin de volgende digitale ambities zijn geformuleerd:

  1. Voorop voor een toonaangevende positie in acute en complexe zorg.
  2. In digitale verbinding met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners (zorg op afstand).
  3. Digitalisering als aanjager van een gezonde bedrijfsvoering.
  4. Digitaal vaardige en zelfredzame medewerkers.

 

Kennis over en ervaring ten aanzien van de (topklinische) zorg en het ziekenhuis

 

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zoeken een kandidaat die zowel kennis en ervaring meebrengt ten aanzien van de zorg en het ziekenhuis, als ook van digitale transformaties, medische technologie en informatietechnologie. Voor het eerste geldt dat de te werven kandidaat in brede zin een goede toezichthouder in de context van een topklinisch ziekenhuis moet zijn en mee moet kunnen praten over alle voor het ziekenhuis relevante kwesties en dossiers. Voor het tweede geldt dat in de zorg nog weinig ervaring is met digitale transformaties, er veel beloftes zijn, maar ook nog onduidelijk is waar deze transformatie uiteindelijk toe gaat leiden. Dit maakt dat de gezochte toezichthouder bij voorkeur kennis van digitale transformaties mee moet brengen vanuit een ander domein dan de zorg.

 

Kennis van technologie, innovatie en transformatie

 

Het lid dat we zoeken heeft kennis van zaken als ICT, medische technologie en informatietechnologie maar ook van digitale transformaties. Er zijn diverse sectoren waar een digitale transformatie al heeft plaatsgevonden maar voor het ziekenhuis is  dit nog geen bekend terrein. In sommige sectoren wordt soms ook wel gewerkt met een DTO (Digital Transformation Officer). Iemand die nadenkt over technologische- en ICT- innovaties in relatie tot de organisatie, de kennis en kunde van medewerkers, het primair proces en de wens van cliënten/patiënten. De ideale kandidaat weet digitale kennis te gebruiken en te vertalen naar de raad van bestuur, de ziekenhuisorganisatie en zorgprofessionals.

 

 

2. De toezichthouder met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

 

De expertrol wordt gevraagd voor de volgende deelgebieden:

Deze toezichthouder zal/kan op bindende voordracht van de Cliëntenraad benoemd worden en zal lid worden van de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad mag een van de twee kandidaten vrij kiezen die op hun voordracht benoemd zal worden (: dus is niet gebonden aan een positie);

 

 

Naar een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners

 

Rijnstate wil een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren en door een stevige samenwerking in de regio en met sterke partijen. Om onze ambities te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat Rijnstate excelleert in bepaalde geselecteerde soorten zorg en op innovatieve manieren invulling geeft aan het verlenen van ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis of dichtbij huis.

 

Om de ontwikkeling tot een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners verder gestalte te geven, zet Rijnstate in op:

 

 

Vergoeding en tijdsbesteding Lid Raad van Toezicht

Het honorarium is conform WNT, sectorale norm zorgaanbieders, en bedraagt op jaarbasis € 20.900, exclusief reis- en onkosten (en indien van toepassing exclusief BTW). De geschatte tijdsbesteding bedraagt 16 à 20 uur per maand.

 

Procedure

 

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 

 

Solliciteren

 

Rijnstate laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.

De adviseurs in deze procedure zijn: drs. Monique Brummans en drs. ing. Paul Fouarge.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 6 april 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden. Voor eventuele vragen: 0346-354354.              

 

 

 

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug