O0800018 - Afdelingshoofd Sociaal Domein - Gemeente Amsterdam (afgerond)

Locatie

Amsterdam

Inleiding

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de Bestuursdienst Amsterdam, een bruisend onderdeel van de gemeente Amsterdam. De dienst fungeert als stafafdeling van de hele gemeente en ondersteunt en faciliteert het gemeentebestuur op alle terreinen. Alle aspecten van de stad vinden hun weerslag in het werk bij de Bestuursdienst.

De afdeling Sociaal Domein (SD) adviseert het bestuur op onderwerpen die direct en indirect bijdragen aan de sociaal maatschappelijke structuur van Amsterdam: werk, inkomen, zorg, cultuur, monumenten, onderwijs, jeugd, diversiteit, sport, lokale media en groen. De afdeling heeft daarnaast een coördinerende taak in het (Europese) grotestedenbeleid (GSB), het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het bestuurlijk stelsel (relatie stad-stadsdelen).

Functieomschrijving

Als integraal manager bent u verantwoordelijk voor het management van het organisatieonderdeel. Dit bestaat uit de volgende taken:

* Ten aanzien van de integrale bestuursadvisering coördineert c.q. draagt u bij aan de ontwikkeling en realisatie van het gemeentelijk strategisch beleid ten aanzien van complexe , domeinoverstijgende en/of bestuurlijk gevoelige beleidsinhoudelijke onderwerpen. Hierbij zijn veelal meerdere gemeentelijke diensten, bedrijven, stadsdelen en projectorganisaties betrokken. U adviseert meerdere portefeuillehouders binnen het college van B&W over de relevante politiek- bestuurlijke aspecten;

* U overlegt, stemt af, adviseert en onderhandelt met relevante gemeentelijke en maatschappelijke organisaties over de hoogwaardige voorbereiding van beleidsinhoudelijke voorstellen die voor besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W;

* De afdeling heeft ongeveer 23 medewerkers. U draagt zorg voor de continue ontwikkeling van deze medewerkers in termen van competenties, klantgerichtheid en brede inzetbaarheid, passend bij de organisatorische ontwikkeling van de dienst;

* Voor de planning & control kunt u optreden als voorzitter van één of meer multifunctioneel samengestelde Toets- en Adviesteams ten behoeve van gemeentelijke diensten en bedrijven. De adviesrol heeft betrekking op verbetering van het functioneren van de betreffende dienst zowel beleidsinhoudelijk als op het gebied van de bedrijfsvoering;

* U draagt bij aan de strategische ontwikkeling van de directie.

Profiel

Profiel:

* academisch werk- en denkniveau;

* ruime werkervaring bij de overheid;

* affiniteit met het beleidsveld van de afdeling en met bestuurlijke besluitvorming;

* ervaring als integraal leidinggevende, verantwoordelijk voor zowel inhoud, proces als bedrijfsvoering;

* ervaring met coachen van medewerkers met verschillende vakinhoudelijke achtergronden;

* zeer goede communicatieve vaardigheden;

* proactieve persoonlijkheid met lef.

Tevens bent u in bezit van de volgende competenties:

Denken : organisatiebewustzijn, analytisch en probleemoplossend vermogen, plannen en organiseren

Voelen : inspirerend vermogen, samenwerken

Kracht : sturend vermogen, resultaatgerichtheid

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug