Terug

15-0115 - Lid Raad van Toezicht - Woningstichting Warmunda (afgerond)

Locatie

Warmond

Inleiding

Woningstichting Warmunda in Warmond is, met zo’n 700 woningen, een corporatie van bescheiden omvang. Binnen Warmond heeft Warmunda echter 30% van alle woningen in bezit en is daarmee een speler van belang. Naast het aanbieden van huurwoningen tegen een goede prijs/kwaliteits-verhouding, spant Warmunda zich in om, samen met de gemeente en andere partners op het gebied van wonen en zorg, te zorgen voor optimalisering van woon- en leefklimaat. Warmunda ontwikkelt specifieke woonproducten om aan de grote vraag naar geschikte woningen voor starters en senioren tegemoet te komen. Ook werkt Warmunda aan plannen waarin, naast huurwoningen, ook koopwoningen en andere voorzieningen zijn opgenomen die een bijdrage leveren aan het voorzieningenpeil in het dorp. Warmunda is een solide en solvabele corporatie.

In 2015 vindt de verkenning plaats met betrekking tot de beoogde verdergaande samenwerking of fusie met één of meer andere woningcorporaties in de regio. De verwachting is dat per begin 2016 een en ander geëffectueerd zal zijn. Met het oog op deze ontwikkeling zal in 2015 bijzondere aandacht en inspanning besteed worden aan de nieuwe toekomst van Warmunda. Voor het nieuwe Lid van de Raad van Toezicht betekent dit dat deze positie van tijdelijke aard is. Waarschijnlijk komt de functie in 2016 te vervallen.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en heeft als taak toezicht te houden op de bestuurder. De Raad van Toezicht werkt op basis van een jaaragenda.

De Raad houdt toezicht. Naast het houden van toezicht zijn aan de raad advies en/of goedkeuringsbevoegdheden toegekend. Zo dient het bestuur zijn volkshuisvestelijke, maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen en de begroting van de corporatie ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen en kan de raad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook stelt de raad het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast. De Raad van Toezicht heeft daarnaast vooral een (interne) controlefunctie.

In de Governance Code Woningcorporaties is neergelegd waaruit het uitoefenen van goed toezicht dient te bestaan. Woningstichting Warmunda heeft zich, als lid van Aedes, geconformeerd aan de inhoud van deze code.

Profiel

Voor zijn samenstelling streeft de Raad van Toezicht naar personen met een qua opleiding en (beroeps)ervaring onderling verschillende achtergrond, die evenwel een generalistische inslag hebben. Samen moeten zij een team vormen waarin verschillende van belang zijnde disciplines vertegenwoordigd zijn. De leden hebben een relevante deskundigheid, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn discussies collegiaal en met respect voor elkaars opvattingen te voeren. Zij moeten de juiste vragen kunnen stellen. Zij onderschrijven en hebben affiniteit met de sociale doelstelling van de corporatie. Hierbij beschouwen zij de corporatie als een maatschappelijke onderneming. Woonachtig in de regio.

Kwaliteiten

Uw profiel

Volkshuisvesting en projectontwikkeling

Sociaal-maatschappelijk en dienstverlening

Honorarium

Woningstichting Warmunda kent haar Raad van Toezicht een brancheconforme vergoeding toe. Leden van de raad ontvangen € 3.000 (exclusief BTW, indien van toepassing) per jaar.

Meer

Warmunda en in het bijzonder bewonersvereniging Warmondig laat zich in onderhavige werving- en selectieprocedure bijstaan door bureau Diemen & Van Gestel.

Uw CV vergezeld van een motivatiebrief kunt u vóór 30 maart 2015 toezenden aan:

Diemen & Van Gestel, t.a.v. Drs. Monique Brummans, Directeur, via de vacaturepagina van onze website: www.diemenenvangestel.nl

De voorselectie vindt plaats vóór 9 april. Gesprek kandidaten met Warmondig op 14 april. Voordracht geselecteerde kandida(a)t(en) aan de Raad van Toezicht op 16 april.

Benoeming eind april.

Soesterberg, maart 2015

Diemen & Van Gestel

Amersfoortsestraat 78

3769 AL Soesterberg

0346-354354

info@diemenenvangestel.nl

www.diemenenvangestel.nl

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug