Terug

16-0165 - Lid Raad van Toezicht (onderw. en innov.) - St. Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (afgerond)

Locatie

Rotterdam

OVER DE STICHTING SAMENWERKENDE VRIJESCHOLEN ZUID-HOLLAND

De stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) bestaat per 1 januari 2015 als een logisch en gepland vervolg op een personele unie van zeven scholen, die is gevormd vanaf eind 2011.

Missie van de scholen is het verzorgen van hoogwaardig onderwijs gebaseerd op de antroposofie. Het onderwijsprogramma gaat uit van evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden.

 

De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs van haar scholen in de regio die zich uitstrekt van De Zuidvleugel van Zuid-Holland tot de Krimpenerwaard en Den Haag. 

Op de scholen wordt lesgegeven aan een groeiend aantal leerlingen. Per 2016 zijn dat er 1500. Twee scholen hebben op dit moment ruim 100 leerlingen. De andere scholen hebben elk zo’n 230 tot 260 leerlingen.

Vanaf het schooljaar 2015/2016 is in Rotterdam West de achtste school gestart met circa 80 leerlingen, met het perspectief om binnen enkele jaren uit te groeien tot een volwaardige school van circa 200 leerlingen. De SVZH participeert in 6 samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Daarin wordt het bestuur vertegenwoordigd door de schoolleiders.

 

Naar alle waarschijnlijkheid zal SVZH de komende tijd nog verder groeien.

De SVZH heeft, naast een groeiambitie, de ambitie om onderwijsinhoudelijk uit te blinken en de ambitie het werkgeverschap steeds te verbeteren. Daarbij zoekt SVZH ook samenwerking met andere scholen en onderwijsbesturen. 

 

Bij de SVZH werken 155 mensen, inclusief vervangers. Bij elkaar opgeteld is er 94 fte personeel in dienst. Daarvan is  82% aangesteld al leraar. 18% is aangesteld als ondersteunend personeel, staf of bestuur. De ambitie om hogere onderwijsresultaten te halen en te borgen wordt onder meer zichtbaar in de extra investering, die wordt gedaan in de personele inzet ten behoeve van onderwijsverbetering en het systematiseren van het volgen van leerlingen.

 

De jaarbegroting is 7,6 miljoen euro oplopend naar ruim 8,4 miljoen euro in de komende drie jaar. Bestuur en intern toezicht zijn gescheiden (two tier). De directeur/ bestuurder wordt ondersteund door een kleine en hoogwaardige staf. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

De SVZH is lid van de Vereniging van Vrijescholen, de Verenigde Bijzondere Scholen en de PO-Raad. De bestuurder van de SVZH zit in het bestuur van de Vereniging van Vrijescholen en is lid van een aantal advieswerkgroepen van de PO-Raad.  

De SVZH is in het realiseren van haar doelen mede afhankelijk van aanpalende organisaties en een actief kennisnetwerk. Zij zoekt daarom actief partnerschap op en blijft dit doen. Er is actieve kennisuitwisseling tussen de vier grotere vrijeschoolbesturen voor primair onderwijs. Waar wederzijds meerwaarde wordt ervaren wordt er samengewerkt met de andere vrijeschoolbesturen in Zuid-Holland. Dit geldt in het bijzonder met het bestuur voor het voortgezet vrijeschool onderwijs. Met de St. Vrijescholen Ithaka Noord-Holland is programmatische en strategische samenwerking afgesproken.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

In het strategisch plan 2015 -2019 staan de kerndoelen voor het beleid in deze periode. Deze zijn:

RAAD VAN TOEZICHT

In de relatie tot de directeur/bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken : toezicht houden, adviseren, stimuleren en  werkgeverschap. Een  belangrijke taak van de raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.

 

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter.

De Raad werkt met portefeuilles/ deskundigheidsgebieden. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor die portefeuille voor de bestuurder.

VIJF AANDACHTSGEBIEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende vijf aandachtsgebieden/ deskundigheden vertegenwoordigd:

  1. Onderwijs en innovatie (lid)
  2. Organisatieverandering en besturen (voorzitter)
  3. Bedrijfsvoering en financiën (2 leden)
  4. PR, marketing en het hebben van een lokaal netwerk (lid)
  5. Identiteit (geldt voor de gehele RvT)

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit een voorzitter en twee leden.

De zittende twee leden hebben ervaring/ deskundigheid op de volgende gebieden:

ALGEMENE PROFIELEISEN

U beschikt over ruime kennis, deskundigheid, vaardigheden en competenties op het terrein van uw portefeuille. Daarnaast bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen. U kunt meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden. U heeft affiniteit tot de identiteit van het onderwijs binnen de SVZH. U beschikt over een relevant netwerk. U heeft meervoudige toezichthoudende ervaring. U bent woonachtig in en heeft kennis van de regio waarbinnen SVZH opereert.

 

Lid (profiel onderwijs en innovatie)

VERGOEDING

De vergoeding voor een lid € 3.000 per jaar.

Het gemiddelde aantal reguliere RvT vergaderingen is 5 per jaar.

De benoeming geldt voor een termijn van 4 jaren met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming met eenzelfde termijn.

BIJZONDERHEDEN

Het streven is te komen tot een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de Raad van Toezicht. Gezien de huidige verdeling, gaat tevens bijzondere aandacht uit naar vrouwelijke kandidaten.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

 

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 22 augustus toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug