Terug

16-0169 - Drie leden Raad van Toezicht - Cohaesie Zorg BV (afgerond)

Locatie

Rotterdam

Algemeen

De Coöperatieve Regionale Organisatie voor Huisartsen Rijnmond Zuid (CROH) is een samenwerkingsverband van zo’n 84 huisartsen. De aangesloten huisartsen voeren hun praktijk deels uit als solist en deels in samenwerkingsverbanden van diverse aard.
De coöperatie richt zich op het bevorderen van de belangen van haar leden met het oog op het bieden van kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg in een sterk veranderend krachtenveld.
Door intensieve samenwerking met andere zorgverleners wordt verbetering van kwaliteit van zorg, patiëntvriendelijkheid en kostenbeheersing nagestreefd.

 

Om deze doelen te verwezenlijken heeft CROH een werkmaatschappij opgericht: Cohaesie Zorg BV (hierna: Cohaesie).

 

In de oprichtingsakte van Cohaesie (6 juli 2010) is voorzien in een governance-structuur bestaande uit een Bestuur (directeur-bestuurder) en een Raad van Toezicht.

Deze structuur is tot op heden nog niet ingevoerd; besloten is om deze in 2016 te gaan formaliseren.

Ontwikkelingen

De gezondheidszorg is sterk in beweging: de rijksoverheid stimuleert een grotere rol voor de eerstelijnszorg, de financieringsstructuur verandert, substitutie van de tweede naar de eerste lijn, het sociale domein integreert met het medische domein, geestelijke gezondheidszorg moet aansluiten op lichamelijke gezondheidszorg, enz. Kortom: de coördinatiefunctie en poortwachterfunctie van de huisarts neemt in complexiteit sterk toe.

Organisatie

Cohaesie is een zorggroep van huisartsen in de regio Rijnmond-Zuid ( Bernisse, Brielle, Hoogvliet-Pernis, Hellevoetsluis, Westvoorne, Rozenburg en Spijkenisse).
Cohaesie ziet het als haar missie om in haar werkgebied de huisartsenzorg en de zorg voor chronisch zieken – zoals diabetes mellitus type 2, COPD, Astma en CVRM – te verbeteren, inspelend op demografische, epidemiologische, politieke en economische ontwikkelingen. Kernelementen in de missie zijn de verbetering van kwaliteit en efficiency van de zorgverlening.

Cohaesie heeft als belangrijkste doelstellingen:

Bij Cohaesie werken momenteel 7 medewerkers, onder leiding van een directeur/bestuurder. Het kantoor van Cohaesie is gevestigd in Rotterdam.

De Raad van Toezicht

De nieuw te vormen Raad van Toezicht ( RvT ) zal uit 3 personen bestaan, met een diversiteit in deskundigheid en achtergrond, zoals huisartsgeneeskundig, financieel-economisch, juridisch.

Gedurende de selectieprocedure zal worden bezien wie voorzitter / lid zal worden.

 

De leden van de RvT ondersteunen de visie en de doelstellingen van de organisatie.
Zij oefenen integraal toezicht uit op het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Een kritische opstelling naar het Bestuur is vereist, waarbij voldoende kennis, ervaring, kwaliteit en inlevingsvermogen aanwezig zijn om die opstelling waar te kunnen maken.

De RvT vervult de rol van werkgever, adviseur en klankbord voor het Bestuur en beoordeelt strategische beslissingen van het Bestuur. Leden van de RvT zijn onafhankelijk, wat betekent dat zij zonder last of ruggespraak functioneren.

 

De RvT is een collegiaal werkend college hetgeen inhoudt:

beleidsterreinen exclusief zijn voorbehouden aan specifieke leden

De RvT legt verantwoording af over het eigen handelen door te rapporteren over de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag, dat deel uitmaakt van het jaarverslag.
De RvT waarborgt een deugdelijke Governance-structuur en het naleven van vigerende Governance Code.

Profielwensen  RvT-leden

Voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende basisvaardigheden:

Naast de eerder genoemde profielwensen voor alle leden van de RvT gelden enkele specifieke wensen die minimaal door één lid RvT, zo mogelijk door meerdere leden van de RvT, kunnen worden ingevuld. 

Kenmerken voorzitter

(Eerstelijns)zorg kenmerken

Financieel-economische kenmerken

Juridische kenmerken

Onverenigbaarheid

De RvT vervult zijn rol onafhankelijk en integer. Dat betekent dat de leden RvT op geen enkele wijze belang hebben bij de Coöperatieve Regionale Organisatie voor Huisartsen Rijnmond Zuid (CROH) en/of Cohaesie Zorg BV.

Honorering

De vergoeding vindt plaats conform de richtlijnen vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

Solliciteren

Diemen & Van Gestel verzorgt de werving, search en voorselectie van de kandidaten.
Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 6 juni toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur.
Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug