Terug

16-0185 - Raad van Toezicht (Voorzitter en 4 Leden) - De Gelderhorst (afgerond)

Locatie

Ede

Algemeen

De Gelderhorst is een stichting die huisvesting, verzorging, verpleging en diensten verleent aan oudere Doven en zich inzet om de positie en de cultuur van doven te borgen.

Het is een financieel gezonde organisatie en heeft een unieke positie als cultuurdrager van de oudere Doven in Nederland. De Gelderhorst is hét expertisecentrum op het gebied van de oudere Dove medemens, zowel nationaal als internationaal.

Met circa 185 medewerkers/ ca. 90 fte geeft de Stichting De Gelderhorst invulling aan haar specialistische dienstverlening. De Dove medemens staat centraal: niet alleen ten aanzien van cliënten maar tevens bij medewerk(st)ers. Zo beheerst het voltallige personeel de Nederlandse Gebarentaal en heeft men een bewuste keuze gemaakt om een substantieel deel van de arbeidsplaatsen in te vullen met Dove/slechthorende medewerkers. Momenteel bedraagt dit 30 procent.

De stichting heeft een omzet van ruim € 8 miljoen en een gezonde financiële positie. De Gelderhorst biedt 60 plaatsen verzorgingshuiszorg, 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen tijdelijke opname/logeren/palliatief en 81 plaatsen zelfstandig wonen aan. De bewoners komen uit het hele land. Daarnaast wordt er een dagrecreatieproject aangeboden aan 60 Dove inwoners die zelfstandig wonen in de gemeente Ede en omliggende regio.

Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal heeft De Gelderhorst bekendheid en een uitstekende reputatie. Als expertisecentrum op het gebied van oudere Doven wordt De Gelderhorst geraadpleegd door een diversiteit aan stakeholders.

Nieuwe bestuurder met bestuurlijke opdracht

De huidige bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal begin 2017 vertrekken.

Onder zijn leiding heeft De Gelderhorst een enorme ontwikkeling doorgemaakt: zowel kwantitatief als kwalitatief. De nieuwe bestuurder zal kunnen voortborduren op een mooie nalatenschap.

 

Het huidige concept van De Gelderhorst is tot nu toe succesvol gebleken. Gelet op de lange wachtlijst en de opbouw van de Dovenpopulatie in Nederland wordt verwacht dat De Gelderhorst nog lang zal kunnen voortbestaan. Het concept van De Gelderhorst zal wel opnieuw geijkt moeten worden op haar toekomstbestendigheid. De volgende generatie ouderen, ook de ouder wordende Dove medemens, verandert en de ouderen van de toekomst hebben mogelijk andere, aanvullende wensen, ideeën en behoeften.

 

Aan de nieuwe bestuurder die begin 2017 zal starten wordt de volgende bestuurlijke opdracht verstrekt:

Nieuwe Raad van Toezicht

De werving van de nieuwe Raad van Toezicht is deels het gevolg van het periodieke aftreden van enkele leden op grond van hun zittingstermijn. In 2015 is er echter een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de RvT en diverse geledingen binnen De Gelderhorst. De essentie hiervan is een slechte of gebrekkige communicatie en een ervaren gebrek aan inlevingsvermogen en wederzijds respect.  Momenteel is de rust weergekeerd en zal er een nieuwe Raad van Toezicht voor De Gelderhorst worden geformeerd.

Algemeen

De statuten van De Gelderhorst geven de Raad van Toezicht de opdracht om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene zaken binnen De Gelderhorst. Verder staat de Raad van Toezicht de bestuurder met raad en daad terzijde.


De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in verschillende norm- en kaderstellende stukken vastgelegd, zoals de wet, de Zorgbrede Governance Code, de statuten van De Gelderhorst, de reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, het toezichthoudend kader van de inspectie, de arbeidsovereenkomst met de bestuurder, het advies honorering raden van toezicht van de NVTZ en het profiel toezichthouder zorg 2.0.2.0. eveneens van de NVTZ.

De Raad van Toezicht wordt in haar functioneren ondersteund door de secretaresse van de Raad van bestuur van De Gelderhorst.

Wat wij van u vragen

Bijzonderheden

Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad hebben een zwaarwegend adviesrecht op de benoeming van de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Cliëntenraad het recht van bindende voordracht van één van de leden. Dit lid is Doof.

Profieleisen

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de resultaten en prestaties van De Gelderhorst in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn gezamenlijk, gezien hun ervaring en bekwaamheden, in staat de taken van de Raad van Toezicht kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de Raad van Toezicht als geheel:

Als specifieke en meer individueel gebonden profielkenmerken voldoet een lid van de Raad van Toezicht aan:

Honorarium

Het honorarium voor de Raad van Toezicht is conform de adviesregeling NVTZ en bedraagt voor leden € 7.000 (excl. BTW) en voor de voorzitter € 10.500 (excl. BTW).

De geschatte tijdsbesteding op jaarbasis is 12 dagen voor leden en 18 dagen voor de voorzitter.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 oktober toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

 

Soesterberg, oktober 2016.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug