Terug

16-0188 - Dijkgraaf - Hoogheemraadschap van Rijnland (afgerond)

Locatie

Leiden

In verband met de pensionering van de huidige dijkgraaf, Gerard Doornbos, per 1 september 2017, is het hoogheemraadschap van Rijnland op zoek naar zijn opvolger (v/m).

De functie van dijkgraaf

De dijkgraaf staat voor een goede behartiging van de belangen van Rijnland. U bent het zichtbare boegbeeld en zorgt voor een consistente koers van Rijnland. U heeft een vooraanstaande rol in het opbouwen en onderhouden van regionale en bestuurlijke netwerken en u draagt zorg voor een duidelijke positionering en profilering van Rijnland. U werkt goed en constructief samen met bestuurders van provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook behartigt u op landelijk niveau de belangen van Rijnland. U verbindt Rijnland met burgers, provincies, gemeenten, rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De dijkgraaf is een – eenhoofdig – bestuursorgaan binnen het waterschapsbestuur. Het sluiten van (een veelheid van) overeenkomsten en (het zorg dragen voor een) uitstekende procesvertegenwoordiging waarbij de belangen van Rijnland optimaal tot hun recht komen, maken dat juridische affiniteit op deze vlakken van wezenlijk belang is. De functie van dijkgraaf komt ook pregnant tot uiting in vergaande bevoegdheden bij calamiteiten. U vertegenwoordigt het waterschap in en buiten rechte.

U bent voorzitter van het algemeen bestuur, de verenigde vergadering.

U bent voorzitter van het dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Het college werkt, op basis van collegiaal bestuur, met een portefeuilleverdeling, bestuurlijke  thema’s en gebiedsaccounts. Als voorzitter zorgt u voor eenheid van het college in zijn bestuur en communicatie. In het college heeft u stemrecht.

U vervult samen met de directie (ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid) een spilfunctie tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. U geeft sturing aan veranderingsprocessen binnen het waterschap en bent procesbegeleider bij de standpuntbepaling in de verenigde vergadering.

Vanuit deze posities zorgt u voor een uitstekende kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming. U legt aan de verenigde vergadering verantwoording af over het door u gevoerde bestuur.

Modern besturen

Rijnland wil een modern waterschap zijn met een moderne manier van besturen, gekenmerkt door:

Uw stijl en vaardigheden

U zet  Rijnland op de kaart als vooroplopend en invloedrijk, zowel nationaal als internationaal. Gericht op samenwerking en krachtenbundeling. U toont leiderschap en daadkracht. U zet de toon. Bruggenbouwer en netwerker bij uitstek. Ontspannen, onafhankelijk en niet partij politiek. Bestuurlijke stevigheid. Openheid. Flair. Oog voor diverse belangen. Transparant in woord en gedrag.

U heeft gevoel voor timing en kunt zaken een beslissende wending geven. Adequaat interveniëren wanneer de situatie dit vereist. Ambitieus met oog voor de mens.

Gevoel voor en contacten met media; het gezicht en de stem van Rijnland. Een eigentijdse communicatie (-strategie). U spreekt de juiste taal op het juiste moment.

Profieleisen

Ontwikkelingen

De netwerksamenleving, met meer horizontale en tijdelijke verbanden, vergt verbindend leiderschap.  Stakeholdermanagement is cruciaal. Er is een doe-democratie ontstaan waarin inwoners, (grote) bedrijven en natuurorganisaties samen zaken willen oppakken en bereid zijn – in samenwerking met overheden - hun verantwoordelijkheid te nemen. Betrokkenheid op en vertrouwen in Rijnland zijn belangrijke aandachtspunten.

De voedingsbodem voor een circulaire economie groeit, waarin duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen voorop staat.

Klimaatverandering is merkbaar en meetbaar. Klimaatadaptatie is één van de opgaven waar Rijnland voor staat. Het klimaatakkoord van Parijs geeft dwingende opgaven voor Rijnland.

De verenigde vergadering heeft duurzaamheid,  innovatie, participatie, deregulering en dienstverlening als bestuurlijke thema's benoemd.

‘Droge voeten, schoon water’

Rijnland (waterbeheerder sinds 1255) omvat een gebied van 1100 vierkante kilometer. Rijnland ligt in het hart van de Randstad, tussen Amsterdam en Den Haag, met 1,3 miljoen inwoners. Het gebied kenmerkt zich door steden als Haarlem, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer; door de Haarlemmermeer met de luchthaven Schiphol; door de meer dan 200 polders en kenmerkende veenweidegebieden in het Groene Hart en de unieke duingebieden langs de kust. Ook kent het gebied belangrijke ‘greenports’ zoals Boskoop, de Bollenstreek en Aalsmeer en niet in de laatste plaats watergebieden als de Kaag, de Westeinder en de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen.

Leven in Rijnland is leven met water, voor mens en dier.

Nu en in de toekomst wordt onder zeeniveau geleefd, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Om dit  duurzaam en bestendig te kunnen realiseren werkt Rijnland dagelijks aan:

Dit gebeurt vanuit betrokken en gepassioneerd watervakmanschap. Van buiten naar binnen denken is daarin het vertrekpunt. Rijnland werkt omgevingsgericht.

Bestuurlijke opdracht: Samen werken aan Water

Het Rijnlandse coalitieakkoord 2015-2019 en het Rijnlandse waterbeheerplan 2016-2021 beschrijven de ambities en doelen van Rijnland voor de komende jaren. Samengevat zijn deze:

  1. Samen werken
  1. Waterveiligheid
  1. Goed peilbeheer en droge voeten
  1. Schoon water
  1. Duurzame en efficiënte waterketen
  1. Duurzaam financieel beleid

Organisatie

Bij Rijnland zijn ruim 650 mensen werkzaam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. De interne organisatie staat vanaf augustus 2016 onder leiding van de nieuwe secretaris-algemeen directeur, Caroline van de Wiel. Er is een hoge betrokkenheid en deskundigheid van de medewerkers, enthousiasme en gedrevenheid, een goede sfeer en een informele en open relatie met het bestuur. De buitenwereld is in het algemeen tevreden over het werk dat door Rijnland verricht wordt. De uitdagingen, in strategisch, organisatorisch en personeel opzicht, zijn globaal in beeld gebracht en worden uitgewerkt in concrete plannen voor de komende jaren. Rijnland is, zeker nu de Omgevingswet in werking gaat treden, een belangrijke speler voor belangenorganisaties, gemeenten en provincies. De organisatie zal nadrukkelijker van buiten naar binnen gaan werken. Rijnland zal meer het voortouw gaan nemen bij de beantwoording van moeilijke vragen van maatschappelijke en economische aard: zowel regionaal als nationaal. Dit doet een groot appèl op het strategisch vermogen, de flexibiliteit en assertiviteit van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden 

Voor deze fulltime functie is de BBRA schaal 18 (maximaal bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, ca. € 120.000) van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland woont dan wel bereid bent hier, binnen een jaar na benoeming, te gaan wonen.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel en kent de volgende stappen:

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 30 januari 2017 toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354.

 

Soesterberg, januari 2017

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug