Terug

17-0208 - Twee Leden Raad van Toezicht - Woningstichting Barneveld (afgerond)

Locatie

Barneveld

Woningstichting Barneveld

Het woningbezit van woningstichting Barneveld bestaat uit ongeveer 4.000 verhuureenheden verspreid over de kern Barneveld en acht kernen. Daarmee bieden we huisvesting aan ongeveer 10.000 mensen, en dat doen we met ongeveer 50 medewerkers.

In de gemeente Barneveld zijn nagenoeg geen andere corporaties actief. Door de grote oppervlakte van de gemeente is het werkgebied omvangrijk en met circa 55.000 inwoners is de gemeente, en dus ook de woningstichting Barneveld een belangrijke speler op de Veluwe.

 

Barneveld heeft de ambitie om uit te groeien naar een gemeente met 70.000 inwoners.

In Barneveld komen de komende vier jaar de volgende thema’s met voorrang aan de orde:

Met name groei van de sociale huurvoorraad vraagt de komende jaren extra aandacht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Barneveld en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad:

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/ zij voldoende tijd en aandacht heeft voor de vervulling van zijn/ haar functie binnen de raad.

Algemene profieleisen

Ieder lid voldoet aan de eisen van de Governance Code Woningcorporaties. In het bijzonder:

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

 In verband met het rooster van aftreden wordt gezocht naar twee nieuwe leden van de raad.

Het profiel vastgoed/projectontwikkeling

Naast de algemene profieleisen wordt van dit lid het volgende verwacht:

Het profiel volkshuisvesting, zorg/welzijn

Naast de algemene profieleisen wordt van dit lid het volgende verwacht:

Dit lid van de Raad van Toezicht zal worden benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging Barneveld. Zij zijn betrokken bij het proces van werving en selectie. Dit betekent dat het te benoemen lid, samen met het andere lid op voordracht van de Huurdersvereniging, het contact onderhoudt met de Huurdersvereniging en hun algemene ledenvergaderingen bezoekt.

Honorarium

Het honorarium is gebaseerd op de WNT en valt in bezoldigingsklasse E van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen. Voor 2017 is het honorarium op jaarbasis € 10.165 exclusief BTW.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 3 juli toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de profielschets. Deze kunt u hieronder downloaden!

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug