Terug

17-0229 - Lid Raad van Toezicht, profiel Onderwijs - Albeda College (afgerond)

Locatie

Rotterdam

De organisatie

Albeda is een interconfessioneel regionaal opleidingencentrum (ROC) voor educatie en beroepsonderwijs in de regio Rijnmond. Het ROC is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-opleiding of volwassenenonderwijs een belangrijke stap kan zijn op weg naar werk of een hogere opleiding.

Bij Albeda kunnen studenten kiezen uit circa 120 mbo-opleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over ruim 30 locaties.

Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Albeda is één van de grootste ROC’s van Nederland. Albeda telt bijna 20.000 studenten en heeft circa 1.800 medewerkers. Het ROC bestaat uit vijftien colleges, het trajectbureau, zes stafafdelingen en is continu in ontwikkeling.

Algemene eisen aan de leden van de raad van toezicht

Van elk lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

Naast algemene eisen geldt dat de leden van de raad van toezicht elk beschikken over specifieke expertise op een bepaald deelterrein en elkaar daarin aanvullen.

Profielschets lid raad van toezicht: aandachtsveld onderwijs

Het lid neemt deel in de onderwijscommissie. De onderwijscommissie adviseert op de kwaliteit van het onderwijs, uitgaande van de onderwijsvisie zoals die door het college van bestuur is vastgesteld. De onderwijscommissie is besluitvoorbereidend voor de raad van toezicht vergaderingen.

Bij het toezicht op het onderwijs wordt het nieuw te benoemen lid geconfronteerd met vraagstukken van onderwijskwaliteit, de variëteit in aan te bieden opleidingen, de verankering van het onderwijs met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, loopbaanbeleid van onderwijsgevenden etc. Informatie wordt verstrekt en gehaald bij het college van bestuur, de ondernemingsraad, directieleden en tijdens werkbezoeken bij onderwijsteams en hun stakeholders.

 

Kandidaten dienen over de volgende ervaringen te beschikken:

Naast de genoemde kwaliteiten waarover alle leden dienen te beschikken, beschikt dit lid raad van toezicht over de volgende aanvullende deskundigheden:

Tijdsbesteding

Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken, flexibel in te delen in verband met middag- en avondbijeenkomsten.

De geschatte tijdsbesteding is twee dagen per maand.

Diversiteit

Gelet op de diversiteit binnen Rotterdam en omgeving, die zich weerspiegelt in de studenten van het Albeda, gaat nadrukkelijk aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de raad van toezicht. In dit geval bestaat, gelet op de samenstelling van de raad, bijzondere belangstelling voor vrouwelijke kandidaten en bij voorkeur met een biculturele achtergrond.

Honorarium

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die onder de normering blijft van

de sectorbrede honoreringsregeling leden raad van toezicht van mbo-instellingen.

Voor de raad van toezicht van Albeda College bedraagt het jaarhonorarium € 10.000 exclusief BTW.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 29 januari toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354.

 

Meer informatie over de functie en de organisatie vindt u in de profielschets. Deze kunt u hieronder downloaden.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug