Terug

18-0314 - Voorzitter Raad van Commissarissen Dudok Wonen (afgerond)

stevige teamspeler - ervaring in de volkshuisvesting

Locatie

Hilversum

PROFIELSCHETS

De organisatie 

Dudok Wonen is een ambitieuze, vooruitstrevende woningcorporatie. Jaarlijks helpen wij honderden mensen in ’t Gooi en omgeving aan een huur- of koopwoning. In totaal huisvesten wij ruim 8000 huishoudens.
Met circa 80 medewerkers bedienen wij ruim 100 jaar mensen die zonder financiële steun zelf niet aan een woning kunnen komen. We willen dat nog minstens 100 jaar blijven doen, als de maatschappij dat verlangt. In ons werkgebied hebben mensen nog lange tijd behoefte aan onze producten en diensten.

Dudok Wonen kiest voor huidige én toekomstige klanten en dus ook voor instandhouding van het vermogen. Wij volgen daarvoor een eigenzinnige strategie, waarbij het maatschappelijk vermogen op zo’n manier wordt beheerd dat de opbrengsten beschikbaar blijven voor woondoelstellingen. Op korte én lange termijn

Onze missie beschrijft waarom onze organisatie bestaat. Het is onze missie om de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt te vergroten. We stimuleren klanten ons zo kort mogelijk financieel nodig te hebben, zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het écht nodig hebben. Onze dienstverlening baseren we dan ook op producten die onafhankelijkheid bevorderen en de eigen kracht van mensen uitnodigen. Daarnaast ondersteunen en ontwikkelen wij initiatieven op het snijvlak van wonen en zorg.

 

Wij zijn transparant in wat wij doen en in de verantwoording van onze gerealiseerde prestaties.
Om onze sociale doelstellingen te realiseren, opereren wij als een lange-termijn investeerder, gericht op waardecreatie. Voor een duurzaam verdienmodel moet het vermogen steeds opnieuw en weloverwogen toegewezen worden. Eerst verdienen, dan bedienen. Ons verdienmodel is dat van een duurzame vastgoedbelegger.
Onze maatschappelijke doelstellingen kiezen wij in actieve en open dialoog met onze belanghouders.

 

Hoe we onze missie en visie realiseren, is uitgewerkt in onze strategie ‘Samen Vooruit 2017+’.

We werkten de strategie uit in vier opgaven:

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen ( =RvC ) heeft tot kerntaak toezicht te houden op het strategisch beleid van het bestuur en de waardengedreven cultuur van Dudok Wonen. Het toezicht staat voor het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen en waarden zoals deze zijn uitgewerkt in de strategienota. Continuïteit in het bereiken van de doelstellingen is wezenlijk. Doelstelling van het interne toezicht is dan ook om Dudok Wonen op de gekozen maatschappelijke koers te houden.

De RvC staat als sparringpartner het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde tijdens de RvC-vergaderingen, in bilateraal overleggen en in ad-hoc contacten waar nodig. De RvC vervult de werkgeversrol door het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
De sfeer binnen de Raad van Toezicht valt te omschrijven als: open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, niet competitief, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder. 
De RvC is divers samengesteld en is competent om toezicht te houden. De leden van de Raad zijn zelfkritisch en spreken elkaar aan, ook buiten de jaarlijkse zelfevaluatie.
Innovatief denken, het belopen van onbekende paden en eigen verantwoordelijkheid zijn intrinsieke waarden, die eigen zijn aan Dudok Wonen. De RvC waardeert deze eigenschappen zeer en moedigt ze ook aan. De RvC volgt de Governance Code, hanteert een intern toetsingskader (Governance Huis), alle leden zijn lid van de VTW.

 

De Voorzitter

De Voorzitter is de spil in het samenspel tussen bestuur en toezicht. Vanuit ervaring is hij/zij een goede sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Hij/zij stelt in overleg met de directeur-bestuurder de RvC-agenda op en bewaakt deze. Hij/zij zorgt voor een goede voorbereiding en effectief verloop van de RvC-vergaderingen en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken.
Hij/zij is regisseur van het toezichtproces, organiseert collegiale besluitvorming in de RvC, bewaakt de algemene beleidslijnen en is aanspreekpunt voor de RvC-leden buiten de vergadering.
Waar nodig en in overleg met de directeur-bestuurder onderhoudt hij/zij externe contacten.

Voor de functie van Voorzitter zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

Portefeuille Volkshuisvesting

De Voorzitter heeft een volkshuisvestelijk profiel, wat inhoudt dat hij/zij vanuit een visie op de volkshuisvesting speciaal aandacht besteed aan de kwaliteit en de continuïteit van de corporatie, haar producten en diensten en nieuwe ideeën toevoegt.
Daartoe beschikt de Voorzitter over:

Honorarium 

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt  overeenkomstig de beroepsregel van de VTW. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 


Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 10 februari 2019 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug