Terug

Print

17-1720 - Twee leden en een voorzitter Raad van Toezicht - Stichting Prenatale Screening

Wijs, omgevingssensitief, onafhankelijk

Locatie

REGIO NIJMEGEN

Voor de Stichting Prenatale Screening regio Nijmegen komt K+V graag in contact met twee leden en een voorzitter Raad van Toezicht voor een op te richten: Raad van Toezicht. Wijs, omgevingssensitief, onafhankelijk.

Organisatie

De Stichting Prenatale Screening regio Nijmegen is in 2006 opgericht als Regionaal Centrum voor Prenatale Screening (SPN) met als doel de coördinatie van de prenatale screening en de bevordering, de bewaking en de borging van de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio. De SPN en zeven andere Regionale Centra in Nederland hebben een vergunning in het kader van de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo) voor screening op down-, edwards- en patausyndroom en voor de 20-wekenecho.

De SPN heeft voor de uitvoering van de prenatale screening contracten met verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen. In deze organisaties wordt gecounseld over de screening en worden screeningtests uitgevoerd, te weten de combinatietest, de niet invasieve prenatale test (NIPT) en de 20-wekenecho (SEO). De SPN is gehuisvest in het RadboudUMC te Nijmegen.

Het programma prenatale screening wordt gecoördineerd door het centrum voor bevolkingsonderzoek van het RIVM. Regionale centra en betrokken beroepsverenigingen adviseren het centrum van bevolkingsonderzoek over de eisen aan de prenatale screening binnen de zogenaamde Programma Commissie Prenatale screening. De regionale centra zoals de SPN zijn voor hun taakstelling gebonden aan de Wbo vergunning en aan de kwaliteitseisen die binnen dit programma prenatale screening vastgesteld worden. De Regionale Centra vergaderen samen binnen het Platform RC.

Toekomst

Op verzoek van de minister van VWS is er in 2015 een onderzoek gestart naar de verbetering van de bestuurlijke organisatie van de prenatale screening. Dit heeft geleid tot de reorganisatie van de bestuurlijke organisatie op landelijk en regionaal niveau. Voor de SPN betekent dit dat de stichting overgaat van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. Deze nieuwe Raad van Toezicht zal bestaan uit drie leden. De installatie van de nieuwe Raad van Toezicht dient voor 1 januari 2018 plaats te vinden. Tevens zal er een Raad van Advies worden opgericht om specifieke inhoudelijke kennis te borgen.

Raad van Toezicht

SPN gaat werken met het Raad van Toezicht model. Hierbij heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting, overeenkomstig met de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent hij een aantal specifieke bevoegdheden uit. 

Profielen

Profieleisen die gelden voor elke toezichthouder, zijn:

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen, wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht:

Aanvullend op bovenstaande algemene profieleisen, wordt specifiek gezocht naar kandidaten die aansluiten op de profielkenmerken voor de leden Raad van Toezicht:

Procedure

Wij verzoeken u in uw motivatiebrief duidelijk kenbaar te maken voor welk profiel u opteert. Voor het beoordelen van de onafhankelijkheid, is het van belang dat de kandidaat goed inzicht geeft in de huidige en vorige functies, plus nevenfuncties alsmede bestaande en vroegere relaties met de SPN dan wel met medewerkers van deze organisatie. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en onze terugkoppeling daarover.

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats op maandag 30 oktober en woensdag 1 november.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen de statuten en reglementen en wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

De procedure is gericht op benoeming van de drie nieuwe toezichthouders per 1 januari 2018.

Reageren

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij u uiterlijk dinsdag 24 oktober te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, door onderaan op ‘klik hier om te reageren’ te klikken. De procedure is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers, partner. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen (06-5106 0026).

Verdere informatie kunt u vinden op de website: http://www.spn-regionijmegen.nl/

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xsTerug