Print

18-2153 - Bestuurder (vast) - Riederborgh

Brede zorgervaring, brengt vernieuwing en moderniteit

Locatie

RIDDERKERK

Voor onze opdrachtgever Riederborgh in Ridderkerk, zoekt K+V een Bestuurder. Brede zorgervaring, brengt vernieuwing en moderniteit.

Organisatie

Riederborgh is een kleinschalige zorgorganisatie die vanuit protestants-christelijke waarden zorg verleent aan kwetsbare ouderen. Zij biedt zowel intra- als extramuraal alle vormen van zorg aan hoofdzakelijk ouderen. Binnen de organisatie werken ca. 350 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers met enthousiasme en overtuiging aan een heldere opdracht. Riederborgh is een begrip in Ridderkerk en omgeving en onderscheidt zich door onze unieke zorgvisie, de kwaliteit van onze zorgverlening en de menselijke maat. Sinds een jaar zit er een interim bestuurder. De organisatie heeft in die periode een omslag gemaakt naar meer bedrijfsmatig werken en staat er financieel goed voor. Riederborgh heeft een omzet van ongeveer 14 miljoen. De kwaliteit van zorg is zeer goed. 

Uitdaging­

Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van de zorg en dienstverlening aan cliënten vanuit Riederborgh. De bestuurdersrol heeft hier wellicht ook kenmerken van een directeur. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdere inrichting van de organisatie; doorlopende professionalisering en het zorgdragen voor een goed werkende PDCA-cycli, zowel op het terrein van zorg als van ondersteuning. In dagelijks functioneren vraagt het van de bestuurder zichtbaar en rolvast leiderschap, waarin het gewenste gedrag wordt voorgeleefd; toegankelijk en verbindend en vooral vertrouwenwekkend en uitnodigend.

Beleidsmatig is de opgave om voor de langere termijn een collectief gedragen en duidelijke visie te ontwikkelen voor Riederborgh als belangrijke en aantrekkelijke regionale partij. Zichtbaar met een eigen karakter, een goede marktpositie en volop participerend in lokale en regionale ketens en netwerken is Riederborgh kansrijk om toegevoegde waarde te creëren voor cliënten, medewerkers, partners en andere betrokkenen. Intern dient daarvoor de sterke motivatie, intrinsieke betrokkenheid bij cliënt en werk benut te worden om deze uitdaging te verwezenlijken: met trots en elan, en met hart voor zorg én zaak.

Riederborgh beschouwt het protestants-christelijke karakterdeel in haar identiteit als belangrijke waarde in haar functioneren. Van de nieuwe bestuurder wordt daarom verwacht dat hij/zij intrinsiek hierop aansluit en waarderend en actief bijdraagt aan het vertalen van deze waarden in strategie en handelen.

Profiel nieuw aan te stellen lid Raad van Bestuur

De nieuwe aan te stellen bestuurder brengt met zijn of haar ervaring binnen de zorg (en liefst binnen de VVT) kennis van excellente zorg, gevoel voor de specifieke doelgroep en haar verwanten en veel ervaring met de aansturing van een zorgorganisatie. De bestuurder werkt in een klein en hecht MT, bestaande uit 3 mensen.

De nieuwe bestuurder:

Bezoldiging

De bezoldiging van deze positie is in overstemming met de zwaarte van de functie en vigerende wet en regelgeving (WNT klasse II). 

Procedure

Wij verzoeken uiterlijk 5 september aanstaande uw kandidatuur bij ons te melden. Voor de goede beoordeling in eerste instantie is het belangrijk dat u als kandidaat goed inzicht geeft in huidige en vorige functies en nevenfuncties. U kunt rekenen op een zorgvuldige en prudente beoordeling van uw sollicitatie en de terugkoppeling daarover.

De oriënterende gesprekken vinden plaats op kantoor van K+V in Veenendaal op donderdag 6 september, vrijdag 7 september of woensdag 12 september aanstaande. Aansluitend vinden gesprekken plaats met de (selectie)commissies, bestaande uit de leden remuneratiecommissie (leden van de Raad van Toezicht) en andere belanghebbenden. De benoembare kandida(a)t(en) word(t)(en) voorgesteld aan medezeggenschap (CCR en OR). Een referentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure. 

Reageren

Indien u geïnteresseerd bent voor deze positie, verzoeken wij u te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken en uw cv en motivatie bij te sluiten. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Frank Wolff (061595 4079) of Chris Boven (0610743267)

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs